Bartoszewicz Michał

W 1996 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo. Pracę magisterską napisał w Katedrze Prawa Finansowego pod kierunkiem prof. dr hab. Wacława Goronowskiego.

Stopień doktora nauk prawnych otrzymał w 2005 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Nadzór nad partiami politycznymi w polskim porządku konstytucyjnym”, pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Trzcińskiego, jej recenzentami byli prof. dr hab. Mirosław Granat oraz prof. dr hab. Andrzej Antoszewski.

Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych został mu nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2018 roku na podstawie dorobku naukowego oraz monografii pt. Język polski i jego ochrona prawna w porządku konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej (recenzenci prof. dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak, dr hab. Radosław Grabowski, dr hab. Przemysław Szustakiewicz).

Pracuje na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Zainteresowania naukowe obejmują zwłaszcza prawa człowieka, ochronę języka polskiego, wybrane aspekty tworzenia prawa i prawa parlamentarnego.

Należy do Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego od 2019 roku i do Polskiego Towarzystwa Legislacji od 2015 roku

Publikacje

Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, wśród których można wymienić:

Ustrojowoprawny charakter Senatu RP na euroamerykańskim tle i postulaty zmian (współredakcja z A. Bisztygą i P. Kuczmą, Toruń 2020),

Język polski i jego ochrona prawna w porządku konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017,

Nowe przejawy aktywizmu sędziowskiego? Uwagi na tle wyroku z 11 września 2017 roku,  K 10/17 [w:] Państwo i jego instytucje. Konstytucja – sądownictwo – samorząd terytorialny, pod red. R. Balickiego i M. Jabłońskiego, Wrocław 2018,

Definicje legalne w świetle zasady określoności prawa [w:] Dookoła Wojtek… Księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi pod red. R. Balickiego i M. Jabłońskiego, Wrocław 2018,

Nadzór nad partiami politycznymi w polskim porządku konstytucyjnym, Warszawa 2006.