Informacja dla osób zainteresowanych członkostwem w PTPK

Wyciąg ze Statutu PTPK


 

 

 

§9

 • Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać, po złożeniu pisemnej deklaracji, każdy pracownik nauki, prowadzący badania w zakresie prawa konstytucyjnego, a także- za zgodą Zarządu – każda inna osoba zainteresowana problematyką konstytucji i jej stosowania w praktyce.

§10

O przyjęciu członka zwyczajnego w skład Towarzystwa decyduje Zarząd. Od decyzji Zarządu o nieprzyjęciu przysługuje w terminie jednego miesiąca odwołanie do Walnego Zebrania.

§11

Członek zwyczajny ma prawo do:

 • czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,
 • udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach naukowych i kursach,
 • noszenia odznaki organizacyjnej

§12

 • Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz Towarzystwa i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd.

§14

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 • przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa,
 • aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa,
 • regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie.

§15

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 • wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
 • skreślenia przez Zarząd z powodu systematycznego uchylania się od pracy społecznej w Towarzystwie lub zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 1 roku, pomimo dwukrotnych pisemnych upomnień,
 • skreślenia przez Zarząd z powodu niewypełniania obowiązków określonych w punkcie §14 pkt 1.

§16

Od uchwały Zarządu o skreśleniu członka Towarzystwa z przyczyn określonych w punktach §15 pkt .2 i §15 pkt 3 przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie jednego miesiąca..

*       *       *

Zainteresowani członkostwem w PTPK składają podanie do Zarządu, uzasadniając staranie o członkostwo, w szczególności podając informację o stopniu/tytule naukowym oraz dokładne dane adresowe (w tym e-mail) na ręce Prezesa PTPK, Prof. Krzysztofa Skotnickiego, adres: Katedra Prawa Konstytucyjnego, Uniwersytet Łódzki, ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232  Łódź.

Składki członkowskie

 

 

Przypominamy  członkom PTPK o obowiązku terminowego uiszczania składek członkowskich na rzecz Towarzystwa w wysokości rocznej:

samodzielni pracownicy nauki: 100,00 PLN

młodsi pracownicy: 50,00 PLN.

Składki można przekazać na konto PTPK w Santander Bank Polska S.A.

Numer konta: 18 1090 2398 0000 0006 0802 0575

Właściciel konta:

Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Tytuł wpłaty: składka członkowska – nazwisko – za rok / lata.

Składki można uregulować u Skarbnika PTPK, prof. Aldony Domańskiej.