Informacja dla osób zainteresowanych członkostwem w PTPK

Wyciąg ze Statutu PTPK


§ 7

Członkiem zwyczajnym może zostać każdy, kto łącznie spełnia następujące kryteria:

 • ukończył wyższe studia i uzyskał tytuł zawodowy magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce,
 • akceptuje cele Towarzystwa, co potwierdza podpisaniem deklaracji członkowskiej,
 • uzyskał pozytywne rekomendacje 2 członków Towarzystwa,
 • prowadzi badania naukowe w zakresie prawa konstytucyjnego, prawa konstytucyjnego porównawczego, uczestniczy w praktyce stosowania Konstytucji RP pełniąc funkcje publiczne lub wykonując zawód sędziego, adwokata, radcy prawnego, notariusza, prokuratora.

§ 8

 1. Przyjęcie członka zwyczajnego w skład Towarzystwa następuje uchwałą Zarządu Towarzystwa.
 2. Od uchwały Zarządu o nieprzyjęciu w skład Towarzystwa przysługuje odwołanie, które można wnieść do Walnego Zebrania Towarzystwa w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.
 3. Odwołanie, o którym mowa w ust. 2, rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu.

§ 9

Członek zwyczajny ma prawo do:

 • czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Towarzystwa,
 • rekomendowania kandydatów na członków Towarzystwa,
 • rekomendowania kandydatów do władz Towarzystwa,
 • udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach naukowych i kursach,
 • udziału w głosowaniach Walnego Zebrania,
 • udziału w przedsięwzięciach naukowych inicjowanych lub prowadzonych przez Towarzystwo,
 • korzystania z dorobku oraz pomocy naukowej Towarzystwa i jego członków,
 • noszenia odznaki członkowskiej.

§ 10

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 • szacunku wobec Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i przestrzegania wynikających z niej w wartości,
 • promowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jej zasad i wartości,
 • przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa,
 • pogłębiania wiedzy z zakresu prawa konstytucyjnego,
 • aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa,
 • zachowania standardów rzetelności i etyki w pracy zawodowej i naukowej,
 • uczestnictwa w Walnych Zebraniach,
 • regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 11

 1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
 • śmierci,
 • zgłoszenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z Towarzystwa.

2. Zarząd może uchwałą stwierdzić ustanie członkostwa wskutek:

 • uprawomocnienia się orzeczenia sądowego skazującego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego skazującego na karę, o której mowa w art. 276 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 ze zm.),
 • uchylania się od obowiązku uczestnictwa w Walnych Zebraniach przez okres co najmniej 3 kolejnych lat,
 • uchylania się od obowiązku opłacania składek członkowskich przez okres co najmniej 2 kolejnych lat.

3. Od uchwały Zarządu, o której mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie, które można wnieść do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

4. Odwołanie, o którym mowa w ust. 3, rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu.

*       *       *

Zainteresowani członkostwem w PTPK składają podanie do Zarządu, uzasadniając staranie o członkostwo, w szczególności podając informację o stopniu/tytule naukowym oraz dokładne dane adresowe (w tym e-mail) na ręce Prezesa PTPK, Prof. Piotr Tulei, adres: Katedra Prawa Konstytucyjnego, Uniwersytet Jagielloński, ul. Bracka 12 pok. 105, 31-005 Kraków.

Składki członkowskie

 

 

Przypominamy  członkom PTPK o obowiązku terminowego uiszczania składek członkowskich na rzecz Towarzystwa w wysokości rocznej:

samodzielni pracownicy nauki: 100,00 PLN

młodsi pracownicy oraz niepracujący emeryci: 50,00 PLN.

Składki można przekazać na konto PTPK w Santander Bank Polska S.A.

Rachunek bankowy: 18 1090 2398 0000 0006 0802 0575

Właściciel konta:

Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Tytuł wpłaty: składka członkowska – nazwisko – za rok / lata.

Składki można uregulować u Skarbnika PTPK, prof. Aldony Domańskiej.