Pobierz plik: Statut PTPK

STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO

(załącznik nr 1 do Uchwały Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia zmiany statutu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego)

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego, zwane dalej Towarzystwem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713).
 2. Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§ 2

 1. Towarzystwo działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Towarzystwo może także prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w ramach członkostwa w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Prawa Konstytucyjnego (International Association of Constitutional Law – IACL, Association Internationale de Droit Constitutionnel – AIDC).
 3. Siedziba Towarzystwa znajduje się w m. st. Warszawie.

§ 3

 1. Towarzystwo może posiadać odznakę członkowską oraz logo.
 2. Towarzystwo może nadawać odznakę honorową „Zasłużony dla rozwoju Prawa Konstytucyjnego”.


ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

§ 4

Celem Towarzystwa jest:

1) integrowanie środowiska naukowego wokół wartości stanowiących podstawę demokratycznego państwa prawnego oraz praw człowieka,
2) wspieranie rozwoju nauki i dydaktyki prawa konstytucyjnego w Polsce,
3) upowszechnianie wiedzy o polskim konstytucjonalizmie,
4) wspieranie oraz prowadzenie badań naukowych nad polskim konstytucjonalizmem oraz prawem konstytucyjnym porównawczym, w tym w szczególności nad instytucjami demokratycznego państwa prawnego i ich rozwojem oraz wolnościami i prawami człowieka i obywatela,
5) promowanie i ochrona wartości towarzyszących demokratycznemu państwu prawnemu oraz umacnianie tożsamości konstytucyjnej obywateli,
6) promowanie i ochrona rzetelności i etyki w badaniach naukowych nad prawem konstytucyjnym,
7) promowanie nauki prawa konstytucyjnego i wspieranie rozwoju młodych naukowców.


§ 5

Towarzystwo realizuje cele, o których mowa w § 4, w szczególności poprzez:

1) organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, a także seminariów i innych spotkań mających na celu rozwój nauki i dydaktyki prawa konstytucyjnego,
2) inicjowanie i prowadzenie badań naukowych nad prawem konstytucyjnym, w tym także badań porównawczych,
3) tworzenie i wspieranie zespołów badawczych, w tym zespołów międzynarodowych, prowadzących badania naukowe nad prawem konstytucyjnym oraz prawem konstytucyjnym porównawczym,
4) aplikowanie o granty (projekty) badawcze, których realizacja przyczynia się do rozwoju nauki prawa konstytucyjnego oraz prawa konstytucyjnego porównawczego,
5) wydawanie publikacji naukowych,
6) prowadzenie strony internetowej Towarzystwa,
7) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami społecznymi, których działalność przyczynia się do rozwoju wartości związanych z demokratycznym państwem prawnym i upowszechnianiem wiedzy o konstytucjonalizmie,
8) udział w debacie publicznej, mający na celu promowanie wiedzy o Konstytucji RP i wartościach z niej wynikających,
9) wypowiadanie się w sprawach ważnych dla rozwoju konstytucjonalizmu w Polsce oraz praktyki stosowania Konstytucji RP,
10) wypowiadanie się w sprawach rzetelności i etyki badań nad prawem konstytucyjnym, a także dydaktyki prawa konstytucyjnego,
11) organizowanie i wspieranie działalności edukacyjnej mającej na celu popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i prawie konstytucyjnym.


ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 6

Towarzystwo tworzą członkowie:

1) zwyczajni,
2) wspierający,
3) honorowi.

§ 7

Członkiem zwyczajnym może zostać każdy, kto łącznie spełnia następujące kryteria:

1) ukończył wyższe studia i uzyskał tytuł zawodowy magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce,
2) akceptuje cele Towarzystwa, co potwierdza podpisaniem deklaracji członkowskiej,
3) uzyskał pozytywne rekomendacje 2 członków Towarzystwa,
4) prowadzi badania naukowe w zakresie prawa konstytucyjnego, prawa konstytucyjnego porównawczego, uczestniczy w praktyce stosowania Konstytucji RP pełniąc funkcje publiczne lub wykonując zawód sędziego, adwokata, radcy prawnego, notariusza, prokuratora.

§ 8

 1. Przyjęcie członka zwyczajnego w skład Towarzystwa następuje uchwałą Zarządu Towarzystwa.
 2. Od uchwały Zarządu o nieprzyjęciu w skład Towarzystwa przysługuje odwołanie, które można wnieść do Walnego Zebrania Towarzystwa w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.
 3. Odwołanie, o którym mowa w ust. 2, rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu.

§ 9

Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Towarzystwa,
2) rekomendowania kandydatów na członków Towarzystwa,
3) rekomendowania kandydatów do władz Towarzystwa,
4) udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach naukowych i kursach,
5) udziału w głosowaniach Walnego Zebrania,
6) udziału w przedsięwzięciach naukowych inicjowanych lub prowadzonych przez Towarzystwo,
7) korzystania z dorobku oraz pomocy naukowej Towarzystwa i jego członków,
8) noszenia odznaki członkowskiej.

§ 10

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1) szacunku wobec Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i przestrzegania wynikających z niej w wartości,
2) promowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jej zasad i wartości,
3) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa,
4) pogłębiania wiedzy z zakresu prawa konstytucyjnego,
5) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa,
6) zachowania standardów rzetelności i etyki w pracy zawodowej i naukowej,
7) uczestnictwa w Walnych Zebraniach,
8) regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 11

1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

1) śmierci,
2) zgłoszenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z Towarzystwa.

2. Zarząd może uchwałą stwierdzić ustanie członkostwa wskutek:

1) uprawomocnienia się orzeczenia sądowego skazującego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
2) uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego skazującego na karę, o której mowa w art. 276 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 ze zm.),
3) uchylania się od obowiązku uczestnictwa w Walnych Zebraniach przez okres co najmniej 3 kolejnych lat,
4) uchylania się od obowiązku opłacania składek członkowskich przez okres co najmniej 2 kolejnych lat.

3. Od uchwały Zarządu, o której mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie, które można wnieść do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.
4. Odwołanie, o którym mowa w ust. 3, rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu.

§ 12

1. Członkiem wspierającym może zostać każdy, kto jest zainteresowany działalnością Towarzystwa i wspiera jego działalność.
2. Członek wspierający ma prawo do korzystania z dorobku naukowego Towarzystwa na zasadach określonych przez Zarząd oraz do brania udziału w obradach Walnego Zebrania.
3. Członek wspierający ma obowiązki, o których mowa w § 10 pkt 1 i 2 Statutu.
4. Do ustania członkostwa wspierającego stosuje się odpowiednio § 11 ust. 1 pkt 2 Statutu.
5. Zarząd może pozbawić członkostwa wspierającego w sytuacji niewywiązywania się członka wspierającego z przyjętych na siebie obowiązków.

§ 13

1. Członkiem honorowym może zostać osoba, która w szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju nauki prawa konstytucyjnego lub życia publicznego w Polsce.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
3. Członek honorowy Towarzystwa posiada wszystkie prawa i obowiązki przysługujące członkowi zwyczajnemu, jest jednak zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
4. Członkostwa honorowego można zostać pozbawionym uchwałą Walnego Zebrania w przypadku sprzeniewierzenia się wartościom konstytucyjnym i celom statutowym Towarzystwa.

§ 14

1. Tytuł „Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego” może uzyskać osoba, która pełniła funkcję Prezesa Towarzystwa i w sposób szczególny przyczyniła się do rozwoju Towarzystwa oraz jego działalności statutowej.
2. Tytuł „Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego” nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

§ 15

1. Osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki prawa konstytucyjnego, upowszechniania wiedzy o Konstytucji i tradycji polskiego konstytucjonalizmu oraz promowania wartości konstytucyjnych Towarzystwo może nadać odznakę honorową „Zasłużony dla Rozwoju Prawa Konstytucyjnego”.
2. Odznakę, o której mowa w ust. 1, nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

ROZDZIAŁ IV
Władze Towarzystwa

§ 16

Władzami Towarzystwa są:

1) Walne Zebranie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.

§ 17

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą stanowiącą Towarzystwa.
 2. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku.
 3. Informację o zwołaniu Walnego Zebrania Zarząd przesyła wszystkim członkom Towarzystwa w formie pisemnej lub poprzez pocztę elektroniczną co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania.
 4. Uchwały Walnego Zebrania są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków Towarzystwa.
 5. Jeżeli w głosowaniu nad uchwałą, o której mowa w ust. 4, nie brała udziału odpowiednia liczba głosujących (brak kworum) można wyznaczyć inny termin głosowania (głosowanie powtórne). W przypadku głosowania powtórnego Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów niezależnie od liczby osób biorących udział w głosowaniu.
 6. Na wniosek 25 członków Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej, Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie wskazanym we wniosku, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zwołać także Zarząd z własnej inicjatywy.


§ 18

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) wyznaczanie ogólnych kierunków działania Towarzystwa,
2) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu Towarzystwa,
3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
4) udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi,
5) wybór:

a) Zarządu,
b) Komisji Rewizyjnej,
c) Sądu Koleżeńskiego;

6) nadawanie członkostwa honorowego,
7) rozpoznawanie odwołań od uchwał Zarządu, o których mowa w § 8 ust. 3 i § 11 ust. 3 Statutu,
8) nadawanie tytułu „Honorowego Prezesa Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego”,
9) nadawanie odznaki honorowej „Zasłużony dla rozwoju Prawa Konstytucyjnego”,
10) ustalanie wysokości składek członkowskich,
11) określenie zasad dysponowania majątkiem Towarzystwa,
12) decydowanie o rozwiązaniu Towarzystwa.

§ 19

 1. Zarząd Towarzystwa tworzą: Prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik oraz członek Zarządu.
 2. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.
 3. Zarząd wybiera ze swojego składu Prezesa, Wiceprezesa, sekretarza oraz skarbnika.
 4. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
 5. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów, głosem rozstrzygającym jest głos Prezesa Zarządu.
 6. Zarząd może podejmować uchwały na posiedzeniach lub w trybie głosowania obiegowego.
 7. Jeśli w trakcie kadencji Zarządu jego skład zmniejszy się do 3 członków, Zarząd niezwłocznie zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie, podczas którego nastąpi uzupełnienie składu Zarządu.

§ 20

1. Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa, w tym w szczególności zapewnienie realizacji celów Towarzystwa wskazanych w § 4 za pomocą środków wskazanych w § 5 Statutu, zgodnie z kierunkami wyznaczonymi przez Walne Zebranie,
2) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
3) zwoływanie Walnego Zebrania przynajmniej raz w roku,
4) przygotowanie projektów uchwał Walnego Zebrania, z wyłączeniem uchwał, o których mowa w § 23,
5) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych oraz członków wspierających, a także stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa,
6) przedstawianie Walnemu Zebraniu wniosków o przyjęcie honorowych członków Towarzystwa oraz o nadanie tytułu „Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego”,
7) przedstawianie Walnemu Zebraniu wniosków o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla rozwoju Prawa Konstytucyjnego”,
8) powoływanie zespołów, o których mowa w § 21,
9) ustalanie wzorów loga oraz odznaki Towarzystwa,
10) ustalanie wzoru odznaki honorowej „Zasłużony dla rozwoju Prawa Konstytucyjnego”,
11) zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
12) wskazywanie adresu korespondencyjnego Towarzystwa.

2. Prezes Towarzystwa kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Zarząd na zewnątrz. Wiceprezes Towarzystwa zastępuje Prezesa podczas jego nieobecności lub w zakresie wskazanym przez Prezesa.
3. Prezes Towarzystwa może upoważnić do reprezentowania Zarządu innego członka Zarządu.

§ 21

Zarząd może powoływać komisje, zespoły lub rady naukowe służące Towarzystwu wsparciem w realizacji zadań wskazanych w § 5 Statutu.

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, sekretarza oraz trzech członków.
 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata i pokrywa się z kadencją Zarządu.
 3. Komisja Rewizyjna jest powoływana przez Walne Zebranie bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.
 4. Komisja wybiera ze swojego składu przewodniczącego oraz sekretarza.
 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów.
 6. Jeśli w trakcie kadencji Komisji Rewizyjnej jej skład zmniejszy się, Komisja Rewizyjna niezwłocznie zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie, podczas którego nastąpi uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej.

§ 23

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli finansowej działalności Towarzystwa,
2) przedstawienie wniosków wynikających z kontroli, o której mowa w pkt 1, Zarządowi oraz Walnemu Zebraniu,
3) przedstawienie Walnemu Zebraniu informacji ze swojej działalności,
4) przedstawienie Walnemu Zebraniu wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

§ 24

1. Sąd Koleżeński stoi na straży przestrzegania przez członków Towarzystwa praw i obowiązków wynikających ze Statutu oraz rozpoznaje wszelkie spory wynikłe między członkami Towarzystwa w związku z jego działalnością statutową.
2. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi 9 sędziów wybranych spośród członków Towarzystwa na 3 letnią kadencję, która jest zbieżna czasowo z kadencją Zarządu.
3. Sędziów Sądu Koleżeńskiego wybiera Walne Zebranie bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.
4. Sąd Koleżeński wybiera ze swojego składu Przewodniczącego.
5. Sąd Koleżeński orzeka w I instancji w składzie 3 sędziów, w II instancji w składzie 5 sędziów.
6. Skład Sądu Koleżeńskiego I i II instancji wyłania się w drodze losowania. Nad prawidłowością losowania czuwa Przewodniczący.
7. Wniosek do Sądu Koleżeńskiego może złożyć każdy członek Towarzystwa, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.
8. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego I instancji przysługuje odwołanie, które można wnieść do Sądu Koleżeńskiego II instancji w terminie 30 dni od dnia doręczenia wyroku Sądu Koleżeńskiego I instancji wraz z uzasadnieniem.
9. Sąd Koleżeński może orzec karę upomnienia, nagany lub wykluczenia z Towarzystwa.
10. Sąd Koleżeński orzeka karę wykluczenia z Towarzystwa jedynie w przypadku, w którym stwierdzi:

1) rażące sprzeniewierzenie się Konstytucji RP i wartościom z niej wynikającym,
2) naruszenie rzetelności lub etyki badań naukowych,
3) rażące naruszenie Statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.

11. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego I instancji powoduje zawieszenie w pełnieniu funkcji w Towarzystwie do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy. Prawomocne orzeczenie sankcji, o której mowa w ust. 10 powoduje utratę wszystkich funkcji pełnionych w Towarzystwie i zakaz ich wykonywania przez okres 5 lat.
12. Zatarcie kary orzeczonej przez Sąd Koleżeński następuje z upływem 5 lat od uprawomocnienia się orzeczenia.
13. W zakresie nieuregulowanym w Statucie, a dotyczącym przeprowadzenia postępowania dowodowego oraz zagwarantowania obwinionemu prawa do obrony, do postępowania przed Sądem Koleżeńskim stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987 ze zm.).

ROZDZIAŁ V
Fundusze i majątek Towarzystwa

§ 25

Fundusze Towarzystwa pochodzą ze składek członkowskich, darowizn i subwencji, spadków, zapisów, lokat bankowych oraz dochodów z własnej działalności.

§ 26

Oświadczenia woli skutkujące zobowiązaniami finansowymi Towarzystwa dla swej ważności wymagają podpisu Prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 27

 1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Towarzystwa. Projekt zmiany Statutu może zostać złożony przez Zarząd lub przez co najmniej 20 członków Towarzystwa na co najmniej trzy tygodnie przed planowanym terminem Walnego Zebrania.
 2. Jeżeli w głosowaniu nad uchwałą, o której mowa w ust. 1, nie brała udziału odpowiednia liczba głosujących (brak kworum) można wyznaczyć inny termin głosowania (głosowanie powtórne). W przypadku głosowania powtórnego Walne Zebranie podejmuje uchwałę o zmianie Statutu większością 2/3 głosów niezależnie od liczby osób biorących udział w głosowaniu.
 3. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Towarzystwa. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa powinna określać przeznaczenie majątku Towarzystwa.

ROZDZIAŁ VII
Przepisy końcowe

§ 28

 1. Członkowie Zarządu Towarzystwa powołani na podstawie przepisów poprzedniego Statutu, uchylonego uchwałą Walnego Zebrania Członków Towarzystwa z dnia 5 listopada 2019 r., tworzą Zarząd w rozumieniu niniejszego Statutu i pełnią funkcję do zakończenia swoich kadencji.
 2. Członkowie Komisji rewizyjnej powołani na podstawie przepisów poprzedniego Statutu, uchylonego uchwałą Walnego Zebrania Członków Towarzystwa z dnia 5 listopada 2019 r., tworzą Komisję Rewizyjną w rozumieniu niniejszego Statutu i pełnią funkcję do zakończenia swoich kadencji.
 3. Sąd Koleżeński pierwszej kadencji, w rozumieniu niniejszego Statutu, zostanie powołany przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa wraz z wyborem Zarządu oraz Komisji rewizyjnej kolejnej kadencji.