Eckhardt Krzysztof

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie Fili w Rzeszowie. Studia ukończył z wyróżnieniem w 1985r. pisząc pracę magisterską pod kierunkiem Prof. Wiesława Skrzydły.

Od 1987r. pracownik naukowy Fili UMCS w Rzeszowie, a następnie Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 1996r. pracuje w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkole Wyższej pełniąc w niej funkcje prodziekana, dziekana i prorektora oraz kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego i Stosunków Międzynarodowych.

Rozprawę doktorską zatytułowaną Udział organów władzy wykonawczej w procesie stanowienia ustaw obronił w 1999 roku na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. Wiesław Skrzydło a recenzentami  prof. Halina Zięba-Załucka i prof. Eugeniusz Zwierzchowski.

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał w 2013 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej Stan nadzwyczajny jako instytucja polskiego prawa konstytucyjnego. Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli : prof. Bogusław Banaszak, prof. Marian Grzybowski, prof. Ryszard Mojak i prof. Zbigniew Witkowski.

Publikacje

Autor ponad 100 publikacji naukowych w tym dwóch monografii Udział organów władzy wykonawczej w procesie stanowienia ustaw (w świetle ustawy konstytucyjnej z 17 października 1992r o wzajemnych stosunkach miedzy władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym oraz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r.),  Przemyśl 2000 oraz Stan nadzwyczajny jako instytucja polskiego prawa konstytucyjnego, Rzeszów 2012.

Jest także współautorem dwóch podręczników akademickich  i współredaktorem dziewięciu innych książek.

Działalność publiczna

Był członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

Jest jednym z redaktorów tematycznych  Przeglądu Prawa Konstytucyjnego ogólnopolskiego dwumiesięcznika wydawanego przez Wydawnictwo Adam Marszałek, członkiem Kolegium Redakcyjnego Ukrainian Journal of Constitutional Law, członkiem Rady Naukowej czasopisma Dyskurs Prawniczy i Administracyjny wydawanego przez Uniwersytet Zielonogórski oraz Rady Programowej czasopisma Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych wydawanego przez Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy.