Monika Florczak-Wątor

FLORCZAK-WĄTOR MONIKA

Monika Florczak-Wątor

Ur. 3 lutego 1977 r. Kielce, córka Jana i Zofii z d. Brożyna

W 2001 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo. Pracę magisterską napisała w Katedrze Prawa Europejskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Biernata. W 2002 r. ukończyła studia politologiczne ze specjalizacją stosunki międzynarodowe na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Studiowała również na Wydziale Prawa Katholieke Universiteit Leuven w Belgii (semestr zimowy roku akademickiego 2000-2001). Stopień doktora nauk prawnych otrzymała w 2005 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Rodzaje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne”, promotor prof. dr hab. Paweł Sarnecki, recenzenci prof. dr hab. Mirosław Granat oraz dr hab. Piotr Tuleja. Praca ta zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie „Przeglądu Sejmowego” na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu prawa konstytucyjnego. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych został jej nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ z 23 marca 2015 r. w oparciu o dorobek naukowy i monografię pt. „Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych”. Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli: dr hab. Wojciech Orłowski, prof. UMCS, prof. dr hab. Andrzej Szmyt oraz dr hab. Piotr Tuleja, prof. UJ. W latach 2002-2005 odbyła aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. Wielokrotnie nagradzana za działalność naukową, organizacyjną i dydaktyczną przez Rektora UJ. Kierownik lub wykonawca kilku grantów badawczych finansowanych ze środków NCN i FNP.

Zainteresowania naukowe obejmują problematykę sądownictwa konstytucyjnego, ochrony praw jednostki, aksjologii konstytucyjnej, wykładni konstytucji.

Wielokrotna referentka podczas krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. Wykładała na uniwersytetach w Słowenii, Czechach i na Litwie.

Publikacje

Autorka ponad 100 publikacji. Najważniejsze to: Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne (2006), Międzynarodowa współpraca Sejmu RP (współautor P. Czarny, 2012), Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych (2014), Applying the Constitution of the Republic of Poland in Horizontal Relations (2015), Obowiązki ochronne państwa w świetle Konstytucji RP i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (2018).

Działalność Publiczna

Jest radcą prawnym i mediatorem, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, członkiem Rady Programowej Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego oraz członkiem Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego. Jest również jednym ze współzałożycieli the Central and Eastern European Chapter of the International Society of Public Law ICON-S., a także członkiem European Group of Public Law oraz członkiem International Faculty of the European Law and Governance School z siedzibą w Atenach.

W latach 2004 – 2017 pracowała w Biurze Trybunału Konstytucyjnego.

Jest sekretarzem czasopisma „Przegląd Konstytucyjny” oraz członkiem komitetu redakcyjnego czasopism „Palestra” i „Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego”.