Formy działalności

Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego przyczynia się do rozwoju nauki prawa konstytucyjnego w Polsce przez inicjowanie i organizację badań nad wybranymi problemami o szczególnym znaczeniu dla praktyki ustrojowej państwa polskiego. Integruje środowisko zawodowo związane z prawem konstytucyjnym, zajmujące się jego badaniem, nauczaniem w uczelniach akademickich oraz stosowaniem w praktyce, przez co ułatwia wymianę myśli i wyników badań, a także przyczynia się do podtrzymania pożytecznego kontaktu między badaczami a praktykami w dziedzinie prawa konstytucyjnego. Pośredniczy w promocji polskich osiągnięć naukowych za granicą, inicjuje i wspiera udział polskich naukowców w kongresach i konferencjach o zasięgu światowym, zwłaszcza organizowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Konstytucyjnego. Rozwija także kontakty naukowe bilateralne oraz o zasięgu regionalnym, organizując spotkania naukowe i konferencje. Rozpowszechnia rezultaty prowadzonych badań, inicjuje publikację prac naukowych.
Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwoływane jest corocznie przy okazji Sesji Katedr Prawa Konstytucyjnego, organizowanych kolejno przez ośrodki akademickie. Walne Zebranie – zgodnie ze Statutem – m.in. wytycza ogólny kierunek działania Towarzystwa.

W ramach prac koncepcyjnych nad Konstytucją z 2 kwietnia 1997 r. , Towarzystwo przeprowadziło kompleksową analizę jej założeń aksjologicznych, uwarunkowań historycznych, międzynarodowych i prawnoporównawczych w ramach projektu badawczego pt. „Podstawowe dylematy teoretyczne nowej konstytucji RP”, koordynowanego przez profesora Kazimierza Działochę. Projekt objął zasięgiem całe środowisko konstytucjonalistów polskich. Realizowany był jako badania zamawiane przez Kancelarię Sejmu w Komitecie Badań Naukowych (P1. 1100207). W jego wyniku powstał cykl ośmiu publikacji zbiorowych, wydanych przez Wydawnictwo Sejmowe w roku 1997: Paweł Sarnecki (red.), „Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych”; Janusz Trzciński (red.), „Charakter i struktura norm konstytucji”; Eugeniusz Zwierzchowski (red.), „Prawo i kontrola jego zgodności z konstytucją”; Michał Domagała (red.), „Konstytucyjne systemy rządów”; Wiesław Skrzydło (red.), „Ustrój i struktura aparatu państwowego i samorządu terytorialnego”; Leszek Wiśniewski (red.), „Podstawowe prawa jednostki i ich ochrona”; Andrzej Gwiżdż (red.), „Założenia ustrojowe, struktura i funkcjonowanie parlamentu”; Maria Kruk (red.), „Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym”.
Najważniejszym przedsięwzięciem badawczym Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego w latach 2002-2006 był projekt badawczy nt. „Podstawowe problemy stosowania Konstytucji RP”, zamówiony przez Komitet Badań Naukowych w wyniku konkursu ofert i przez niego finansowany (KBN PBZ-MiN-003/H02/2002). Jak to ujęto w raporcie końcowym z realizacji projektu, „w przekonaniu, że upłynął dostatecznie długi okres od momentu wejścia w życie, Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego pomne roli, jaką polscy konstytucjonaliści odegrali w trakcie prac nad przygotowaniem koncepcji konstytucji z 1997 roku, wystąpiło z inicjatywą podjęcia badań nad podstawowymi stosowania Konstytucji RP.” Celem badań było udzielenie odpowiedzi na powiązane ze sobą ściśle trzy pytania: o zgodność realizacji w praktyce konstytucyjnej zasad i instytucji ustrojowych z przyjętymi przez ustrojodawcę założeniami, zwłaszcza wyrażonymi w preambule i dwóch pierwszych rozdziałach konstytucji; o problemy i trudności pojawiające się w procesie stosowania konstytucji oraz ich przyczyny – wynikające zarówno z okoliczności pozaprawnych, jak z niedociągnięć samej ustawy zasadniczej; wreszcie o zakres pożądanych – w świetle badań nad praktyką jej stosowania – zmian w konstytucji.
W wyniku realizacji projektu powstało trzynaście publikacji książkowych, i Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2004-2006. Plonem badań w grupach tematycznych były następujące tomy wydane przez Wydawnictwo Sejmowe: Kazimierz Działocha (red.), „Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”, Marian Grzybowski (red.), System rządów. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa”, Zdzisław Jarosz (red.), „Parlament. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa”, Cezary Kosikowski (red.), „Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania konstytucji”, Paweł Sarnecki (red.), „Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka”, Wiesław Skrzydło (red.), „Sądy i trybunały w konstytucji i w praktyce”, Andrzej Szmyt (red.), „Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce”, Leszek Wiśniewski (red.), Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje. Problemy prawa i praktyki”, Krzysztof Wójtowicz (red.), „Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne”, Sławomira Wronkowska (red.), „Zasada demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP”.