Jamróz Lech Andrzej

ur. 17 maja 1979 r. w Tychach (obecnie woj. śląskie), s. Adama i Anny

 

Absolwent V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (2003). Pracę magisterską napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Eugeniusza Zwierzchowskiego. W 2008 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wstępne rozpoznanie skarg konstytucyjnych w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej” przygotowaną pod opieką promotorską prof. dr. hab. Mariana Grzybowskiego. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli: prof. dr hab. Mirosław Granat i prof. dr hab. Piotr Tuleja.

Od 2007 roku zatrudniony w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta (od 2009).
Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki sądownictwa konstytucyjnego, gwarancji wolności i praw jednostki (ze szczególnym uwzględnieniem skargi konstytucyjnej), niezależności władzy sądowniczej i niezawisłości sędziowskiej, ustrojów wybranych państw (m. in. Republiki Włoskiej) oraz statusu Senatu RP.
Był referentem na kilkunastu konferencjach naukowych.
W Polskim Towarzystwie Prawa Konstytucyjnego działa od 2009 r. (od 2017 r. sekretarz Zarządu Towarzystwa).

Publikacje

Autor i współredaktor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, wśród których można wymienić: Skarga konstytucyjna. Wstępne rozpoznanie (Białystok 2011); The Constitutional Tribunal in Poland in the Context of Constitutional Judiciary (Białystok 2014); Demokratyczne państwo prawa (współred. z M. Aleksandrowiczem i A. Jamrozem, Białystok 2014); Prawa jednostki w demokratycznym państwie prawa (współred. z A. Jamrozem).