Konferencja pod patronatem PTPK: „Konstytucja Rzeczypospolitej z 17 marca 1921 r. Rozważania w setną rocznicę uchwalenia Konstytucji”

PTPK objęło patronatem organizowaną przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego WPiA UŁ konferencję „Konstytucja Rzeczypospolitej z 17 marca 1921 r. Rozważania w setną rocznicę uchwalenia Konstytucji”.

Konferencja odbędzie się w dniu 22 marca 2021 r., o godz. 11.00., ze względu na sytuację epidemiczną, zdalnie za pośrednictwem MS Teams. 

Celem konferencji jest upamiętnienie 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji z 17 marca 1921 r. Ma ona stanowić przestrzeń do wymiany poglądów czy, a jeśli tak to na ile współczesne instytucje ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego uregulowane w Konstytucji RP z 1997r. stanowią kontynuację zamysłu ówczesnego ustrojodawcy.

Program:

11.00 – 11.20 Uroczyste otwarcie konferencji wystąpienie Dziekana WPiA UŁ dr hab. Monika Bogucka-Felczak, prof. UŁ wystąpienie Kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego prof. Krzysztofa Skotnickiego

11.20 – 11.35 – dr hab. Jacek Zaleśny 

Zasada rządów parlamentarnych: dylematy jej przyjęcia i stosowania

11.35 – 11.55 – dr hab. Anna Rytel-Warzocha, prof. UG

Formalna zmiana konstytucji

11.55 – 12.10 – dr hab. Paweł Kuczma, prof. UZ

Instytucje demokracji partycypacyjnej w Konstytucji marcowej na tle współczesnym

12.10-12.25 – dr hab.  Michał Bartoszewicz

Standardy ochrony praw językowych w Konstytucji marcowej ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości narodowych

12.25-12.40 – dr Robert Adamczewski 

Władza sądownicza w Konstytucji z 17 marca 1921 roku i Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku

12.40 -12.55 dr Monika Haczkowska 

Odpowiedzialność odszkodowawcza Państwa na podstawie art. 21 Konstytucji marcowej  

12.55 – 13.10 dr Agnieszka Gajda  

Idea równości i równouprawnienia kobiet i mężczyzn w Konstytucji z 17 marca 1921 r. i w Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.

13.10 – 13.25 dr Marta Czakowska

O gwarancjach realizacji zasad wynikających z zasady wolnych wyborów w systemie prawnym u progu XX-lecia międzywojennego.

13.25 – 13.40 dr Jerzy Szukalski

Instytucja odpowiedzialności konstytucyjnej ministrów w regulacjach Konstytucji z 17 marca

1921 r. i Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. – ujęcie porównawcze

13.40 – 14.00 Dyskusja

Zamknięcie konferencji