Kuczma Paweł

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. W latach 2005-2009 odbywał dzienne studia doktoranckie. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2009 roku na podstawie rozprawy pt. „Instytucjonalizacja lobbingu w Polsce”. Promotorem dysertacji była prof. dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak, a recenzentami prof. dr hab. Bogusław Banaszak i prof. dr hab. Marek Zubik.
W 2009 roku zdał pozytywnie egzamin na aplikację radcowską. W roku 2012 roku uzyskał wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Od tego roku prowadzi też własną kancelarię.
W 2019 r. na podstawie dorobku naukowego oraz monografii pt. „Model ogólnokrajowych konsultacji społecznych w Polsce” otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych.
Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli profesorowie: Mariusz Jabłoński, Aldona Domańska i Piotr Uziębło.
Aktualnie profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego.
Autor ponad 100 publikacji naukowych.
Członek kolegium redakcyjnego „Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift”.

PUBLIKACJE

1. P. Kuczma, Lobbing w Polsce, Toruń 2010.
2. P. Kuczma, Prawa człowieka w zarysie, Polkowice (dwa wydania: 2011 i 2012).
3. P. Kuczma (red.), Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
Komentarz, Toruń 2013.
4. P. Kuczma (red.), Polska wobec standardów Unii Europejskiej, Polkowice 2015.
5. P. Kuczma, Model ogólnokrajowych konsultacji społecznych w Polsce, Toruń 2018.