Lewandowski Łukasz

Adwokat i doradca restrukturyzacyjny.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji oraz stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył kurs z zakresu prawa amerykańskiego na University of Pennsylvania w Filadelfii (PennLaw).

Doktorant w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (pod kierunkiem prof. UAM dra hab. Witolda Płowca przygotowuje rozprawę doktorską pt.: Konstytucyjna ochrona wierzytelności w związku z zawarciem układu z wierzycielami).

Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej oraz Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.

Syndyk, zarządca oraz nadzorca sądowy w wielu postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych. Audytor antykorupcyjny zgodnie z normą ISO 37001:2016.

Wykładowca w ramach studiów Executive Master of Business Administration (MBA).

Na zlecenie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu prowadził w całej Polsce szkolenia dla sędziów oraz pracowników sądów powszechnych z zakresu wdrożenia e-Protokołu w postępowaniu cywilnym oraz wykroczeniowym.

Publikacje

  1. Lewandowski, M. Jackowski, Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (styczeń 2019 r. – czerwiec 2019 r.), Palestra 10/2019,
  2. Lewandowski, M. Jackowski, Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (październik 2018 r.–styczeń 2019 r.), Palestra 1- 2/2019,
  3. Lewandowski, Odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej a zawarcie układu – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2018 roku, II CSK 468/17, Kwartalnik Doradcy Restrukturyzacyjnego (13/2018),
  4. Lewandowski, Prawo do ochrony danych medyczny jako prawo człowieka w świetle uniwersalnych i europejskich standardów praw człowieka, [w:] M. Jackowski (red.), Ochrona danych medycznych. RODO w ochronie zdrowia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018,