Patyra Sławomir

Ur. 27 marca 1970 r. w Pyrzycach, obecnie woj. Zachodniopomorskie

W 1994 r. ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracę magisterską, pt Powstanie i upadek rządu Jana Olszewskiego napisał pod kierunkiem prof. dr. Hab. Wiesława Skrzydły. W 1994 r. podjął pracę w charakterze asystenta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UMCS, gdzie pracuje do dzisiaj. W 1997 r. ukończył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Rejonowej dla Miasta Lublina. W latach 1999 – 2000 stażysta w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w Departamencie Kontroli i Audytu. Stopień doktora nauk prawnych otrzymał w 2000 r. na podstawie rozprawy pt. Prawnoustrojowy status prezesa Rady Ministrów w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. (promotor : prof. dr hab. Wiesław Skrzydło; recenzenci : dr hab. Ewa Gdulewicz i prof. dr hab. Andrzej Szmyt). Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2012 r. w oparciu o dorobek naukowy i monografię, pt. Mechanizmu racjonalizacji procesu ustawodawczego w Polsce w zakresie rządowych projektów ustaw (recenzenci : prof. dr hab. Andrzej Bierć, prof. dr hab. Ewa Gdulewicz, dr hab. Anna Łabno, dr hab. Mirosław Wyrzykowski). Aktualnie zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UMCS w Lublinie oraz w Katedrze Prawa Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Od  2017 r.  – kierownik Centrum Badań nad Parlamentaryzmem przy Katedrze Prawa Konstytucyjnego UMCS w Lublinie.

Publikacje

Autor ponad 60 opracowań , m. in. Konstruktywne wotum nieufności jako formuła tworzenia i dymisji Rady Ministrów, „Przegląd Sejmowy” 2001 nr 1; Prawnoustrojowy status prezesa Rady Ministrów w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002; Mechanizmy racjonalizacji procesu ustawodawczego w Polsce w zakresie rządowych projektów ustaw, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012; The Threat of Terrorism as a Constitutional Ground for the Limitation of Individual Rights and Freedoms In Poland (In view of the judgement of the Polish Constitutional Tribunal In the case K 44/07 – RENEGADE) [ współautor: Wojciech Mojski], „Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego”, Warszawa 2015; Samorząd terytorialny jako czynnik wzmacniający zasadę dobra wspólnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018,, nr 1.

Działalność publiczna

Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie; ekspert i stały współpracownik Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Izby Radców Prawnych, autor ponad 50 ekspertyz i opinii prawnych, m. in. dla Biura Analiza Sejmowych, Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KIRP, Najwyższej Izby Kontroli ,Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Rady Miasta Lublin. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, członek Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”, członek Stowarzyszenia Naukowego „Pro Sciencia Iuridica”, współpracownik Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy