Ryszard Piotrowski

Piotrowski Ryszard

Ryszard Piotrowski

Ryszard Piotrowski, dr hab., prof. UW, urodzony w 1952 r. w Łodzi; w 1975 roku ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i tam też rozpoczął pracę jako asystent;  rozprawa doktorska „Spór o model tworzenia prawa” (promotor S. Zawadzki, recenzenci: A. Gwiżdż, W. Zakrzewski)  otrzymała I nagrodę w konkursie „Państwa i Prawa” w 1985 r. i nagrodę „Rzeczpospolitej” w 1988 r. (po opublikowaniu); habilitacja z wyróżnieniem przyznanym przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW na podstawie rozprawy „Senat Stanów Zjednoczonych. Struktura i funkcje” (recenzenci: M. Grzybowski, A. Szmyt, J. Trzciński, Z. Witkowski), otrzymała II nagrodę w konkursie „Państwa i Prawa” w 2016 r.

Zainteresowania naukowe: prawo konstytucyjne, filozofia i aksjologia konstytucji, prawo konstytucyjne porównawcze, teoria i praktyka legislacji, prawo parlamentarne, prawa człowieka.

Stypendysta m.in.: International Exchanges and Research  Board, American Council of Learned Societies (Georgetown, Biblioteka Kongresu, wykłady na uniwersytetach m.in. w Greensboro, Charlottesville, San Diego), Consiglio Nazionale delle Ricerche, Senatu Republiki Włoskiej; uczestnik programu „Erasmus” (wykłady we Włoszech).

Publikacje

Autor około 200 publikacji naukowych, w tym: „Spór o model tworzenia prawa”, Warszawa 1988; „Senat Stanów Zjednoczonych. Struktura i funkcje”, Warszawa 2013; Inventing a new Republic: proposals for constitutional reform in Poland compared, in: Venice Commission: Evaluation of fifteen years of constitutional practice in central and eastern Europe, Strasbourg 2005; Zagadnienie granic zmiany konstytucji w państwie demokratycznym w: J. Czajowski, red.: Ustroje, doktryny, instytucje polityczne. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Mariana Grzybowskiego, Kraków 2007;  Political Accountability in Poland, in: L. Verhey, H. Broeksteeg, I. Van den Driessche, ed.: Political Accountability in Europe: Which Way Forward ?, Groningen 2008;  Wartości i polityka. Refleksje o dysfunkcjonalnej praktyce konstytucyjnej, „Zagadnienia sądownictwa konstytucyjnego”, nr 1/2011;  Stosowanie prawa łaski przez Prezydenta RP, w: T. Słomka, red.: Instytucja Prezydenta w Trzeciej Rzeczypospolitej. Model polityczny i praktyka ustrojowa, Warszawa 2016; Konstytucja i granice władzy suwerena w państwie demokratycznym, w: J. Jaskiernia, K. Spryszak: Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP. Polska myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne, Toruń 2017; New Technologies or New Human Rights: The Right to a Government by Humans and the Rights to One’s Own Thoughts, “Studia Iuridica” LXXVI/ 2018;  Demokracja nieliberalna czyli oksymoron konstytucyjny, w: M. Serowaniec, A. Bień-Kacała, A. Kustra-Rogatka, red.: Potentia non est nisi da bonum. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Witkowskiemu, Toruń 2018;   

Autor ponad 200 referatów wygłoszonych na konferencjach, w tym na konferencjach międzynarodowych: m. in. na kongresie International Association of Constitutional Law w Paryżu w 1987 r.; na kongresie International Political Science Association w Waszyngtonie w 1988 r.; na konferencji „Rule of Law and East Europe”   w Budapeszcie w 1990 roku; na kongresie American Political Science Association w Waszyngtonie w 1991 r.;  na kongresie European Association of Legislation w Rzymie w 1995 r.; na konferencji międzynarodowej „Political Control and Accountability in a European Perspective”, 13-14 marca 2008 r., w Maastricht; na międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Komisję Wenecką i Prezydenta Rumunii, 6-7 kwietnia 2017 r. w Bukareszcie;   na konferencji w   Stacji Naukowej PAN w Rzymie, 28 kwietnia 2017 r.; na LX Zjeździe Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego w Kliczkowie, 11 – 13 czerwca 2018, referat “O bezprawiu konstytucyjnym”;   na  Xth World Congress of Constitutional Law „Violent Conflicts, Peace-Building and Constitutional Law” w Seoulu, 18 – 22 czerwca 2018 r.;  na Convegno Annuale di Diritti Comparati, Milano, 18 – 19 października 2018, referat   “Independence of the Courts and Constitutional Democracy. Rethinking the Contemporary Experience of Poland”;  na międzynarodowej konferencji “Przyszłość Europy opartej na rządach prawa”, Warszawa – Sąd Najwyższy, 26 kwietnia 2019, referat “Sędziowie i demokracje europejskie”; na kongresie International Society of Public Law “Public Law in Times of Change”, Santiago de Chile, 1-31ipca 2019; na 5th International Conference Andalusian Symposia on Slavic Studies, University of Granada, 9-11 lipca 2019.

Autor ponad  160 ekspertyz z  dziedziny prawa konstytucyjnego i praw człowieka dla potrzeb instytucji publicznych i podmiotów prywatnych, a także prezentowanych w mediach komentarzy do aktualnych problemów konstytucyjnych (otrzymał przyznany przez  redakcję „Rzeczpospolitej”  tytuł Prawnika Roku 2016 w kategorii „Prawnik-Edukator” za „mądre i niekoniunkturalne wyjaśnianie kwestii ustrojowo-konstytucyjnych”). Zainicjował w 1987 roku w ramach zajęć z prawa konstytucyjnego symulacje rozpraw przed Trybunałem Konstytucyjnym, prowadzonych (wspólnie z dr A. Jankiewiczem) w latach 90. w sali rozpraw Trybunału.

Działalność publiczna

M.in.:  stały współpracownik redakcji „Państwa i Prawa” (w latach 1978-1987), członek zespołu doradców Generalnego Komisarza Wyborczego (1990), ekspert w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu (1995-1996), asystent przewodniczącego Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (1996), asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego (2001-2012), doradca Prezesa Trybunału Konstytucyjnego (2008-2010), członek Biura  Studiów i Analiz Sądu Najwyższego (2015-2018), przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warszawskiego (2007-2019), przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nauk o Państwie i Prawie na Wydziale Prawa i Administracji UW (2016-2019); członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego (od 2017).