Stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie homofobicznych wypowiedzi przedstawicieli władz publicznych

 

Stanowisko

Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2020 r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, działając z upoważnienia Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego udzielonego na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2020 r., wyraża stanowczy sprzeciw wobec homofobicznych wypowiedzi Prezydenta RP oraz innych przedstawicieli władzy publicznej, w tym również polityków wywodzących się ze środowiska naukowego. Przypominamy, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli (art. 1 Konstytucji), a obowiązkiem władz publicznych jest poszanowanie przyrodzonej i niezbywalnej godności każdego człowieka (art. 30 Konstytucji) oraz równe traktowanie wszystkich bez dyskryminowania kogokolwiek z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32 Konstytucji). W demokratycznym państwie prawnym (art. 2 Konstytucji) rządy większości nie powinny naruszać praw mniejszości, a rządzący nie mogą prowadzić polityki wykluczającej z przestrzeni publicznej grupy społeczne, które nie pasują do promowanej wizji państwa i społeczeństwa. Większość sprawuje bowiem władzę w imieniu Narodu, a Narodem tym – jak stanowi preambuła do Konstytucji – są „wszyscy obywatele Rzeczypospolitej (…) równi w prawach i powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski”. Powtarzane przez przedstawicieli władz publicznych oraz publiczne media wypowiedzi dyskryminujące, stygmatyzujące i wykluczające osoby należące do jakiejkolwiek mniejszości, w tym również mniejszości LGBT, rodzą stanowczy sprzeciw środowiska konstytucjonalistów, bowiem są one sprzeczne z fundamentalnymi zasadami i wartościami wynikającymi z Konstytucji RP.