Wojtczak Daniel

Urodzony 6 lipca 1977 r. w Złotoryi (woj. dolnośląskie), s. Mieczysława i Janiny.

 

W 2015 roku ukończył 4-letnie studia doktoranckie w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

W 2016 roku obronił na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego pracę doktorską pt. „Związki zawodowe jako element konstytucyjnej zasady społeczeństwa obywatelskiego”, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Bisztygi i na jej podstawie uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Recenzentami pracy byli prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia i prof. dr hab. Jacek Sobczak. Praca ta została wyróżniona Uchwałą nr 159/XII/2016 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 grudnia 2016 r.

 

Od 2017 roku zatrudniony w Katedrze Prawa i Administracji Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach na stanowisku adiunkta. Od 2018 roku jest opiekunem Koła Naukowego Prawa i Administracji „IUSTITIA”.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki zasad naczelnych konstytucji, społeczeństwa obywatelskiego, związków zawodowych, gwarancji wolności i praw jednostki oraz sądownictwa konstytucyjnego i europejskiego. Był referentem na kilkunastu konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Publikacje

Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i europejskiego, wśród których można wymienić:

  1. Zasada społeczeństwa obywatelskiego jako zasada naczelna konstytucji, „Dyskurs Prawniczy i Administracyjny”, 2018, nr 1.
  2. Teoretyczne i komparatystyczne uwagi o trybie zmiany konstytucji i jej preambuły (współautor: A. Bisztyga), [w:] Dookoła Wojtek… Księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Preisnerowi, red. R. Balicki, M. Jabłoński, Wrocław 2018.
  3. Rola Rady Europy w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego i umacnianiu demokracji, [w:] Nowe wyzwania i rozwiązania w europejskim systemie ochrony praw człowieka, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2018.
  4. Wolności i prawa związkowe w Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2016, nr 1(29).
  5. Zasada społeczeństwa obywatelskiego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Prawa człowieka. Współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia, tom 1, red. A. Kalisz, Sosnowiec 2015.