Zaproszenie na Walne Zebranie PTPK 2022 r.

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, które odbędzie się w dniu 25 maja 2022 r. (środa) o godz. 18.30 w formie zdalnej z wykorzystaniem programu MS Teams.

Porządek obrad Walnego Zebrania PTPK:

1. Otwarcie Walnego Zebrania PTPK i wybór jego przewodniczącego (Prezes PTPK prof. dr hab. Piotr Tuleja)
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Komisji Wnioskowej
4. Sprawozdanie z działalności PTPK w roku ubiegłym:
– część merytoryczna (Prezes PTPK prof. dr hab. Piotr Tuleja)
– część finansowa (Skarbnik PTPK prof. UŁ dr hab. Aldona Domańska)
5. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi PTPK (Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej PTPK prof. dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak)
6. Dyskusja nad sprawozdaniem
7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie Walnego Zebrania PTPK (przewodniczący Walnego Zebrania PTPK)

Link umożliwiający połączenie zdalne zostanie przesłany najpóźniej dzień przez terminem Walnego Zebrania.

Jednocześnie pragnę przypomnieć o statutowym obowiązku opłacenia składki rocznej przez członka Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.
– samodzielni pracownicy nauki: 100,00 PLN,
– młodsi pracownicy: 50,00 PLN,
– nauczyciele akademiccy niepozostający w stosunku pracy po przekroczeniu wieku emerytalnego: 20 zł.
Składki należy przekazać na konto PTPK w Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 18 1090 2398 0000 0006 0802 0575
Właściciel konta: Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Tytuł wpłaty: składka członkowska – nazwisko – za rok/lata.

Dla osób niepłacących składki jest to powtórne zawiadomienie o braku jej uiszczenia.

Z Wyrazami Szacunku,

dr hab. Lech Jamróz
sekretarz PTPK

Białystok, 10 maja 2022 r.

WALNE ZEBRANIE PTPK 2022 (Zaproszenie) (PDF)