Agnieszka Bień-Kacała

Bień-Kacała Agnieszka

Agnieszka Bień-Kacała

Urodzona 12 marca 1974 r. w Bydgoszczy.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Na ostatnim roku studiów pod opieką Prof. Z. Witkowskiego odbyła staż w Katedrze Prawa Konstytucyjnego. Studia ukończyła w 1998 r. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Katedrze Prawa Konstytucyjnego.

W 2002 r. ukończyła aplikację oraz zdała egzamin radcowski.

Doktorat obroniła w 2004 r. pod kierunkiem Prof. Jana Galstera. Praca doktorska zatytułowana była „Zasada władztwa daninowego w Konstytucji RP z 1997 r.”. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli: Prof. Zbigniew Witkowski oraz Prof. Mirosław Granat.

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała na podstawie uchwały Rady Wydziału WPiA UMK w dniu 10 grudnia 2013 r. Podstawą procedury była wydana przez Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu w 2013 r. monografia zatytułowana „Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji RP z 1997 r.” Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli: Prof. Andrzej Bałaban, Prof. Janusz Trzciński, Prof. Krzysztof Skotnicki oraz Prof. Andrzej Szmyt. Praca w 2014 r. uzyskała I miejsce w konkursie na najlepsze prace habilitacyjne organizowanym przez Szefa Kancelarii Sejmu RP i Radę Redakcyjną czasopisma naukowego „Przegląd Sejmowy”.

Staże naukowe odbyła na Uniwersytecie Ateńskim w 2002 r., na Uniwersytecie Karola w Pradze w 2009 r. oraz na Uniwersytecie w Maastricht 2016/2017.

Zatrudniona na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na stanowisku profesora UMK.

Prowadzi badania naukowe w ramach grantów przyznawanych przez instytucje krajowe (NCN) i zagraniczne (IVF).

Publikacje

Jest autorką ponad 100 publikacji naukowych. Najważniejsze opracowania monograficzne to: „Zasada władztwa daninowego w Konstytucji RP z 1997 r.”, Toruń 2005 oraz „Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji RP z 1997 r.”, Toruń 2013. Jest również współautorką podręcznika akademickiego oraz jego współredaktorką (obok Prof. Zbigniewa Witkowskiego) w wydaniu z 2015 roku.

Działalność publiczna

Agnieszka Bień-Kacała jest członkiem The International Society of Public Law.

W poprzednich latach była członkiem komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

Jest członkiem komitetu redakcyjnego ogólnopolskiego dwumiesięcznika Przegląd Prawa Konstytucyjnego wydawanego przez Wydawnictwo Adam Marszałek oraz rady redakcyjnej czasopisma Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu wydawanego przez UMK w Toruniu.