Marcin Krzemiński

Krzemiński Marcin

Marcin Krzemiński

Doktor nauk prawnych, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

Urodzony w Krakowie, gdzie ukończył XII Liceum Ogólnokształcące, a następnie podjął studia prawnicze na WPiA UJ.

W latach 1997-2000 r. uczestniczył w seminariach i proseminariach z prawa konstytucyjnego prowadzonych przez Prof. Pawła Sarneckiego. Od 1999 r. przewodniczył Sekcji Prawa Konstytucyjnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, następnie dwukrotnie był prezesem tego Towarzystwa.

W roku 2001 studiował prawo konstytucyjne i prawa człowieka na Uniwersytecie w Awinionie i Kraju Vaucluse (Francja), gdzie zebrał materiały do pracy magisterskiej napisanej i obronionej pod kierunkiem Prof. Pawła Sarneckiego p.t. „Rola Rady Konstytucyjnej w zabezpieczeniu rozgraniczenia kompetencji naczelnych organów władz państwowych we Francji”.

W latach 2002-2007 odbył studia doktoranckie pod opieką Prof. Pawła Sarneckiego. W latach 2002-2015 uczestniczył w pracach naukowych katedr: Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ, oraz Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

W roku 2005 r. jako laureat konkursu Ambasady Francji na projekt badawczy, odbył staż badawczy w ramach stypendium Rządu Francuskiego na Uniwersytecie w Nantes, pod opieką prof. Thibaut de Berrangera. W roku 2006 r. ponownie został laureatem konkursu – tym razem w konkursie w ramach Szkoły Prawa Francuskiego UJ – czego efektem był miesięczny staż badawczy na Uniwersytecie w Orleanie.

Rozprawę doktorską poświęconą instytucji premiera w V Republice Francuskiej przygotował pod kierunkiem najpierw prof. Pawła Sarneckiego, a następnie, dr hab. Moniki Florczak-Wątor i obronił na Wydziale Prawa i Administracji UJ w 2016 r.

Członek zespołu badawczego w ramach projektu pt. „Teoria argumentacji a rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa”, którego kierownikiem jest dr hab. Andrzej Grabowski. Projekt ten jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych w ramach konkursu OPUS 9 (okres realizacji projektu – lata 2016-2019).

Pracował w Urzędzie Miasta Krakowa na stanowisku związanym z legislacją a także wchodził w skład zespołu prawników-weryfikatorów tłumaczeń orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu z języka francuskiego, opracowywanych na zlecenie Komitetu Integracji Europejskiej.

W latach 2002-2005 odbył aplikację sądową zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego z ocenami bardzo dobrymi i dobrymi.

Od 2006 r. wykonuje zawód radcy prawnego.

Niektóre publikacje:

  1. „Premier w V Republice Francuskiej. Geneza – ramy prawne – praktyka”, Warszawa 2019
  2. „Królestwo Belgii” [rozdział w:] „Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich”, red. P. Sarnecki, Kraków 2007
  3. „Francuska Rada Konstytucyjna (i jej rola w zabezpieczeniu rozgraniczenia kompetencji naczelnych organów władz publicznych)”, Nowy Sącz 2007
  4. „Samorząd Terytorialny” [rozdział w:] „Prawo Francuskie” T. II, (red. K. Wojtyczek, A. Machowska), Kraków 2005
  5. Stanowienie i charakter prawny ordonansów w V Republice Francuskiej, Przegląd Sejmowy nr 3(104)/2011
  6. Kontrola konstytucyjności celów i działalności partii politycznych w Polsce (w:) „Konstytucja i sądowe gwarancje jej ochrony. Księga jubileuszowa Profesora Pawła Sarneckiego” (red. P. Czarny i P. Tuleja), Kraków 2004

Zainteresowania naukowe: prawo konstytucyjne, ustroje krajów frankofońskich, konstytucyjne podstawy procesu cywilnego, prawa człowieka.