Popławska Ewa

Urodzona 26 stycznia 1959 roku w Warszawie, córka Hanny z domu Mazurek i Bohdana.

W 1981 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na kierunku prawno-sądowym, obroniwszy pracę magisterską nt. „Interwencja i jej zakaz w prawie międzynarodowym publicznym”, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Eugeniusza Piontka. Po rocznych studiach podyplomowych w Centre Européen Universitaire de Nancy, Département d’Etudes Juridiques et Politiques (Francja) uzyskała  Diplôme d’études supérieures spécialisées européennes, przedstawiając rozprawę nt. « La collaboration entre la Conseil de l’Europe et les organisations internationales non-gouvernementales », przygotowaną pod kierunkiem prof. Jean Charpentier (1983).

W 1992 roku obroniła w Instytucie Nauk Prawnych PAN pracę doktorską nt. « Instytucja prezydenta w systemie politycznym V Republiki Francuskiej » , napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Sokolewicza i na jej podstawie uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych. Recenzentkami pracy były prof. dr hab. Ewa Gdulewicz i prof. dr hab. Janina Zakrzewska. Praca została uhonorowana III nagrodą miesięcznika « Państwo i Prawo » w konkursie na najlepsze praace doktorskie i habilitacyjne.

Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie prawo uzyskała w 2014 roku w Instytucie Nauk Prawnych PAN na podstawie cyklu publikacji na temat: „Pomocniczość jako zasada prawa konstytucyjnego i europejskiego”. Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli prof. dr hab. Stanisław Biernat, prof. dr hab. Marian Grzybowski i prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz.

Od początku pracy zawodowej po dzień dzisiejszy jest związana z Instytutem Nauk Prawnych PAN (poprzednio Instytutem Państwa i Prawa PAN), początkowo z Zespołem Prawa Konstytucyjnego, potem – Zakładem Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich.

Równolegle pracowała naukowo i dydaktycznie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,  w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, a następnie  w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych (2001- 2012). W latach 2012 – 2018 pracowała jako adiunkt, a potem jako profesor w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, w Katedrze (potem – Zakładzie) Prawa Konstytucyjnego. Od 2018 roku współpracuje ze Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Odbyła długoterminowe staże badawcze : 1987-88 Université René Descartes Paris V (stypendium rządu francuskiego), 1993 European University Institute, Florencja (stypendium Tempus), 1994   Uniwersytet Ritsumeikan w Kioto (stypendium The Japan Foundation), 1995  Institut de Fédéralisme, Université de Fribourg (stypendium rządu szwajcarskiego), 1997  Centro de Estudios Constitucionales, Madrid (stypendium rządu hiszpańskiego), 1999  Institut suisse de droit comparé w Lozannie (stypendium van Calkera), 2001 Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht w Heidelbergu (stypendium Fundacji Maxa Plancka), 2004 The Institute for Advanced Studies in the Humanities, the University of Edinburgh (stypendium The Andrew W. Mellon Foundation), 2005 University of Toronto (stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych Kanady).

Zainteresowania naukowe: polskie i obce prawo konstytucyjne (m.in. Francja, Japonia, Węgry, Republika Czeska, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Królestwo Maroka), wybrane zagadnienia prawa Unii Europejskiej, konsekwencje członkostwa państw w Unii Europejskiej i organizacjach międzynarodowych dla krajowego prawa ustrojowego.

Udział w projektach badawczych (wybrane przykłady): „Dobro wspólne, władza, korupcja”, projekt badawczy the Open Society Institute in Budapest, (1996‑1997) – kierownik projektu; „Zasada subsydiarności w Traktacie z Maastricht a podział kompetencji między WE a państwami członkowskimi”,  projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych (1994‑1998) – kierownik projektu; „Komentarz do Konstytucji RP”, projekt finansowany przez Komitet Badan Naukowych (1994‑1998), kierownik prof. Jerzy Ciemniewski, potem prof. Wojciech Sokolewicz – uczestnik projektu; międzynarodowy projekt badawczy nt.”Tworzenie norm prawnych : doświadczenia  we Francji i w Polsce”,   projekt badawczy Instytutu Nauk Prwnych PAN i le Centre national de la recherche scientifique (1995‑1999) – uczetsnik projektu ; „Podstawowe problemy teoretyczne nowej polskiej konstytucji”, projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych (1995‑1996), kierownik prof. Kazimierz Działocha – uczestnik; międzynarodowy projekt badawczy nt. „Tłumaczenie angielskie wybranych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego – opracownie publikacji w >>East European Case Reporter of Constitutional Law, Book World Publications<<”, projekt badawczy the Open Society Institute in Budapest, (1997‑2000) – kierownik projektu; międzynarodowy projekt badawczy nt. “Konstytucja dla rozszerzającej się Europy”, finansowany z Funduszu PHARE oraz The Open Society Institute i Fundacji Forda (1999-2001) – kierownik projektu; „Tryb ustawodawczy a jakość prawa w Polsce”, projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych (2002-2005), kierownik prof. Jan Wawrzyniak –  uczestnik; międzynarodowy projekt badawczy nt. „Prezydent a rząd – dylematy władzy wykonawczej”, instytucje: Polska Akademia Nauk i The Academy of Sciences of Croatia, kierownicy prof. Jan Wawrzyniak i prof. Arsen Bačič z Uniwersytetu w Splicie – uczestnik projektu; “Wpływ prawa Unii Europejskiej na porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej. Tworzenie prawa, jego wykładnia i stosowanie”,  instytucje: Instytut Nauk Prawnych PAN i The Institute of State and Law, The Czech Academy of Sciences w ramach umowy o współpracy PAN i CzAN (2012-2014), kierownicy  prof. Jan Wawrzyniak i prof. Jan Maliř:  uczestnik projektu;  „Motywacja i charakter zmian w konstytucjach państw członkowskich Unii Europejskiej jako wyraz europeizacji prawa konstytucyjnego”, projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych (2008-2010), kierownik prof. Jan Wawrzyniak – uczestnik; międzynarodowy projekt badawczy nt. „Zasada solidaryzmu w polskich rozwiązaniach ustrojowych. W poszukiwaniu nowych form solidaryzmu społecznego”, projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych (2009-2013), kierownik prof. Anna Łabno  – uczestnik; międzynarodowy projekt badawczy nt. „The Integration of Migrants to the Political Communities of the Visegrad Countries”, projekt finansowany przez Fundację Wyszehradzką (2008-2012), kierownik prof. Iván Halász z The Faculty of International and European Law, Corvinus University, Budapest (Węgry) – uczestnik; międzynarodowy projekt badawczy nt. “Wpływ prawa Unii Europejskiej na porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej. Tworzenie prawa, jego wykładnia i stosowanie”,  instytucje: Instytut Nauk Prawnych PAN i The Institute of State and Law, The Czech Academy of Sciences w ramach umowy o współpracy PAN i CzAN (2012-2014), kierownicy  prof. Jan Wawrzyniak i prof. Jan Maliř:  uczestnik projektu; międzynarodowy projekt badawczy nt.Varieties of Democracy (V-Dem)” – opracowanie światowego indeksu demokracji, koordynator: Uniwersytet w Goeteborgu (Szwecja) oraz The Kellogg Institute at The University Notre Dame (USA) – udział w projekcie jako ekspert narodowy ds. Polski (2016 -, projekt kroczący); międzynarodowy projekt badawczy nt. „Porządki prawne Polski i Czech w wielobiegunowym świecie. Czynniki i dynamika zmian prawa”, instytucje: Instytut Nauk Prawnych PAN i The Institute of State and Law, The Czech Academy of Sciences w ramach umowy o współpracy PAN i CzAN (2013-2017) –  współkierownictwo z drem Janem Maliřem.

Publikacje

Publikacje książkowe: „Instytucja prezydenta w systemie politycznym V Republiki Francuskiej”, Warszawa 1995, Wydawnictwo Sejmowe, ss. 282; „Dobro wspólne, władza, korupcja. Konflikt interesów w życiu publicznym”, Warszawa 1997, Instytut Spraw Publicznych (redaktor naukowy), ss. 182; „Konstytucja dla rozszerzającej się Europy”, Warszawa 2000,  Instytut Spraw Publicznych, (redaktor naukowy), ss. 468; „Zasada subsydiarności w traktatach z Maastricht i Amsterdamu”, Warszawa 2000, Scholar, ss. 152; „Parlamenty a integracja europejska”, Warszawa 2002, Wydawnictwo Sejmowe, (współredaktor naukowy Maria Kruk), ss. 252 ; “The National Constitutions and European Integration”, Scholar, Warszawa 1995 (redaktor naukowy) ss. 198.

Działalność publiczna

W latach 1996-2001 pełniła funkcję Sekretarza Naukowego i Koordynatora Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej Instytutu Spraw Publicznych.

W 1993 roku odbyła staż Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasbourgu, w Dziale Orzecznictwa i Badań. Pracowała jako starszy radca w Biurze Studiów i Analiz Kancelarii Senatu RP (1994).  Była koordynatorem programowym i wykładowcą programu szkoleniowego „Unia Europejska: instytucje, prawo, praktyka” w Kancelarii Sejmu RP (2004-2008).

Od 1984 roku do zawieszenia wydawania kwartalnika w 2001 roku pełniła funkcję Sekretarza Redakcji czasopisma  „Droit Polonais Contemporain – Polish Contemporary Law”. Członek Rady Redakcyjnej kwartalnika „Pro Publico Bono. A Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karának folyóirata” (od 2010), członek Rady Redakcyjnej kwartalnika „Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem”, odpowiedzialny za dział „Prawo konstytucyjne” (2013 – ).

Członek Grupy Refleksyjnej ds. Przyszłości Unii Europejskiej przy Prezydencie RP (2001-2002), członek Stałego Komitetu Ekspertów ds. Konwentu Unii Europejskiej przy Ministrze Spraw Zagranicznych (2001-2003) oraz Zespołu naukowego ds. zmian w Konstytucji RP dotyczących członkostwa w Unii Europejskiej powołanego przez Marszałka Sejmu (2009-2010).

Członek  CORECEL – The Committee for the Research of Central and Eastern European Law (przy Akademii Nauk Czeskiej Republiki) (od 2012). Stały recenzent The Research Agency of the Czech Republic (od 2013) oraz The Slovak Research and Development Agency (od 2014).

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa  Prawa Konstytucyjnego (2017 -), członek Zarządu PTPK

(2013-2017), Sekretarz Zarządu PTPK (2001-2013). Członek Rady the International Association of Constitutional Law – l’Association internationale  de droit constitutionnel w kadencjach 2015-2018 i 2018 – 2021.

Członek Zarządu oraz Rady Fundacji Promocji Prawa Europejskiego (2004-2014, do końca działalności Fundacji).

Członek The Polish European Communities Studies’ Asssociation, l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française oraz Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego.