Zubik Marek

[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_row_inner row_type=”row” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column_inner][vc_separator type=”transparent” down=”20″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”348″ img_size=”full” qode_css_animation=””][/vc_column][vc_column width=”3/6″][vc_column_text]Urodził się w 1974 r. w Przemyślu. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1997 roku. W 2000 roku obronił rozprawę doktorską Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, przygotowaną pod kierunkiem prof. dra hab. Leszka Garlickiego (rec. profesorowie: A. Szmyt i P. Winczorek). Cztery lata później, w 2004 roku, uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie rozprawy habilitacyjnej Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (rec. profesorowie: P. Sarnecki, W. Sokolewicz, J. Trzciński). W 2012 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Od 2014 r. zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego od 2006 roku

Był kierownikiem lub współuczestnikiem wielu programów badawczych realizowanych m.in. przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych, Komitet Badań Naukowych oraz Narodowe Centrum Nauki. W 1999 roku został stypendystą krajowym Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W latach 2000-2004 sekretarz Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Prawnych w Paryżu. W latach 2004-2007 sekretarz Komitetu Nauk Prawnych PAN, a od 2007 członek prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN.
W latach 2006-2016 członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Sejmowego”, w 2010 roku przewodniczący komitetu redakcyjnego Przeglądu Legislacyjnego. Obecnie członek kolegium redakcyjnego czasopism: „Państwo i Prawo”, „Przegląd Konstytucyjny”, „University of Warsaw Journal of Comparative Law” oraz „International Journal of Legislative Drafting and Law Reform”.

Wypromował dziesięcioro doktorów.[/vc_column_text][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/6″][vc_column_text]

Publikacje

[/vc_column_text][vc_separator type=”normal” color=”#a88f79″][vc_column_text]Jest autorem, współautorem lub redaktorem wielu publikacji o charakterze naukowym. Główne zainteresowania naukowe koncentrują się na:

  • zagadnieniach teorii konstytucjonalizmu (m.in.: Polish Constitutionalism and The Constitutional Judiciary in Poland, „Hungarian Review” 2014, nr 11, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, M. Zubik, t. II, Warszawa 2016, Pomocniczość. Zasad ustrojowa sprawiedliwej struktury społecznej oraz granica oczekiwań realizacji polityki państwa w rozstrzygnięciach Trybunału Konstytucyjnego [w:] Minikomentarz dla Maksiprofesora. Księga jubileuszowa profesora Leszka Garlickiego, red. M. Zubik, Warszawa 2017, O „grzechach społecznych” przeciwko ustawie zasadniczej, „Państwo i Prawo” 2018, z. 1, W poszukiwaniu istoty demokratycznego państwa konstytucyjnego [w:] Państwo konstytucyjne. Der Verfassungsstaat, red. M. Wyrzykowski, Warszawa 2018, Navigare necesse est. Lex fundamentalis semper reformanda, “International Comparative Jurisprudence” 2018, v. 4, issue 1, s. 1-6);
  • problematyce prawa parlamentarnego (m.in.: Problem aborcji na świecie w dokumentach i orzecznictwie sądowym, Warszawa 1997, s. 186; Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003; Problemy ustrojowe dotyczące sejmowych komisji śledczych, „Państwo i Prawo” 2005, z. 9; Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa – uwagi na tle sytuacji organizacji pozarządowych, „Trzeci Sektor” 2006, nr 6; Zmiany regulaminu Sejmu pierwszych dwóch lat VI kadencji izby, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 3; Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, red. A. Szmyt, Warszawa 2018; uwagi do tytułu rozdziału I dział I, art. 1-6b, art. 9-20, art. 26-31, art. 105-111, art. 203-207);
  • ustrojowych aspektach finansów publicznych (m.in.: Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2001; W sprawie statusu organów centralnego banku państwa (art. 227 Konstytucji RP), „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 5; Powoływanie członków Rady Polityki Pieniężnej w świetle zasady kadencyjności oraz działalności organów państwa, „Przegląd Sejmowy”, nr 4/2005);
  • funkcjonowaniu władzy sądowniczej (m.in. red.: Niedostatki wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2001; redakcja Księga XX-lecia Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006; Trybunał Stanu – stan Trybunału (słów kilka o polskim sądzie nad notablami) [w:] Trzecia władza. Sądy i trybunały w Polsce, red. A. Szmyt, Gdańsk 2008, Status prawny sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2011, Orzekanie przez Trybunał Konstytucyjny o przepisie nieobowiązującym dotyczącym jednostek samorządu terytorialnego, „Państwo i Prawo” 2014, z. 1, „Akt normatywny” jako przedmiot kontroli Trybunału Konstytucyjnego [w:] Księga jubileuszowa profesora Andrzeja Pułły, „Gdańskie Studia Prawnicze”, t. XXXI, red. A. Szmyt, Gdańsk 2014, O przewrotnych interpretacjach przepisów Konstytucji dotyczących władzy sądzenia, „Państwo i Prawo” 2017, z. 10);
  • ochronie praw człowieka (Podmioty konstytucyjnych wolności, praw i obowiązków, „Przegląd Legislacyjny” 2007, ”, nr 2; red. serii: Księga jubileuszowa Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2008; t. I-IV; collection editor: 60 Years of the Universal Declaration of Human Rights: Anniversary Book, published by The Office of the Commissioner for Civil Rights Protection, Warsaw 2008, vol. 1-3; Rzecznik Praw Obywatelskich (po 20 latach istnienia urzędu), „Państwo i Prawo” 2008, z. 11, Ustrój polskich ombudsmanów w perspektywie 15 lat obowiązywania Konstytucji RP [w:] XV lat obowiązywania Konstytucji z 1997 r., red M. Zubik, Warszawa 2012, „Wolność” a „prawo” (pięć hipotez o stosowaniu pojęć konstytucyjnych dotyczących praw człowieka), „Państwo i Prawo” 2015 z. 9, Human Rights in Contemporary World, Essays in Honour of Professor Leszek Garlicki, ed. Marek Zubik, Warszawa 2017, Ochrona prywatności informacji o zdrowiu w nowym prawodawstwie Unii Europejskiej, „Przegląd Konstytucyjny” 2018, nr 3, Konstytucyjne aspekty prawa wyboru obrony i obrońcy w sprawach karnych w perspektywie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Europejski Przegląd Sądowy” 2019, nr 1).

[/vc_column_text][vc_separator type=”transparent”][vc_column_text]

Działalność publiczna

[/vc_column_text][vc_separator type=”normal” color=”#a88f79″][vc_column_text]W latach 1998-2002 pracował jako ekspert w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. Następnie, w latach 2002 – 2007, był wicedyrektorem Zespołu Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków w Biurze Trybunału Konstytucyjnego. Od listopada 2007 roku do lipca 2010 r. – Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Od czerwca 2010 r. do listopada 2010 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Legislacyjnej XI Kadencji. W dniu 26 listopada 2010 r. został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego (9-letnia kadencja rozpoczęła się z dniem 3 grudnia 2010 r.). Od 2015 r. przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Członek Executive Committee the International Associtaion of Constitutional Law (IACL) na kadencję 2018-2022.

Opiekun naukowy Koła Naukowego „Legislator”. Inspirator ogólnopolskich Zjazdów Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego oraz współorganizator trzech z nich (2009, 2010 oraz 2017).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Tags: