Stanowisko Zarządu PTPK w sprawie wyroku TK z dnia 22.10.2020 r., sygn. akt K 1/20

Stanowisko

Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego

z dnia 28 października 2020 r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego jednoznacznie stwierdza, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r.  w sprawie o sygn. akt K 1/2020 uznający przesłankę przerwania ciąży określoną w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochrony płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 1993 r. Nr 17, poz. 78 ze zm.) za niezgodną z art. 38 w zw. z art. 30 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji, został wydany przez organ, w którym zasiadają trzy osoby, które nie są sędziami i nie mają prawa do podejmowania rozstrzygnięć, jak i dokonał nieuprawnionej, jednostronnej światopoglądowo oceny prawnej postanowień ustawy zasadniczej z pominięciem innych jej istotnych wartości nierozerwalnie związanych z godnością człowieka i leżących u podstaw jego podstawowych wolności i praw.