Stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Realizując statutowe cele Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, do których należą m.in. promowanie i ochrona rzetelności i etyki w badaniach naukowych nad prawem konstytucyjnym, a także promowanie nauki prawa konstytucyjnego i wspieranie rozwoju młodych naukowców,

Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego stwierdza, że komunikat Ministra Nauki z dn. 5 stycznia br. w sprawie nowego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych powiela dokonany w 2023 r. i w latach wcześniejszych arbitralny sposób kształtowania listy czasopism oraz liczby punktów im przyznanych i z tego względu zasługuje na krytyczną ocenę. Szczególny zaniepokojenie budzi obniżenie punktacji renomowanym prawniczym czasopismom naukowym z wieloletnią tradycją takim jak „Państwo i Prawo” i „Europejski Przegląd Sądowy”.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego podkreśla konieczność opracowania nowego wykazu w oparciu o obiektywne przesłanki rzeczywistego znaczenia poszczególnych czasopism naukowych i w oparciu o konkretne wskaźniki, jak również przy udziale przedstawicieli środowiska naukowego w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych. Podziela w tym zakresie przedstawiane już zastrzeżenia wyrażane chociażby w stanowiskach Komitetu Nauk Prawnych PAN.

Ze względu na to, że wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych stanowi jedno z narzędzi ewaluacji jakości działalności naukowej, za zadanie pilne uważamy podjęcie działań zmierzających do racjonalizacji wykazu i adekwatności punktacji ujętych w nim czasopism naukowych.