Uchwała Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego przyjęta podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 13 czerwca 2019 r.

Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego, skupiające konstytucjonalistów reprezentujących wszystkie ośrodki naukowe, wyraża stanowczy sprzeciw wobec wprowadzania w drodze ustaw zmian ustrojowych. W szczególności dotyczy to wymiaru sprawiedliwości, ograniczania niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Stopniowo, ale konsekwentnie, degradowana jest rola Sejmu i Senatu jako organów stanowienia prawa. Pośpieszne prowadzenie procesu legislacyjnego, zwłaszcza w odniesieniu do ustaw o znaczeniu ustrojowym, w tym dla wymiaru sprawiedliwości, pomijając konsultacje publiczne oraz niezbędną debatę, eliminując opozycję parlamentarną z mechanizmu stanowienia prawa, narusza Konstytucję RP i Regulamin Sejmu.

Narasta dysfunkcjonalność systemu kontroli konstytucyjności prawa, drastycznie obniża się jakość orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, eliminowana jest poznawcza i edukacyjna funkcja rozpraw przez powszechną praktykę ogłaszania orzeczeń, bez uprzedniej rozprawy,  a w nielicznych przypadkach zapowiedzianych rozpraw, są one notorycznie odwoływane.

Towarzystwo solidaryzuje się z sędziami TK, którzy konsekwentnie stoją na straży Konstytucji RP, m.in. zwracając publicznie uwagę na głębokie nieprawidłowości w zakresie wyznaczania przez Prezesa TK składów orzekających Trybunału Konstytucyjnego i dokonywania w nich zmian w trakcie toczących się spraw i oczekuje zajęcia stanowiska przez Trybunał Konstytucyjny.

Warszawa, dnia 13 czerwca 2019 r.