Uchwała – apel do PKW w sprawie prawidłowości głosowania w wyborach i referendum zaplanowanych na 15 X 2023 r.

Uchwała

z dnia 15 września 2023 roku

Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego

Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego (PTPK) zwraca uwagę na konieczność zapewnienia właściwych warunków przeprowadzenia głosowania powszechnego zarówno w ramach wyborów parlamentarnych, jak i referendum ogólnokrajowym. W szczególności chodzi o umożliwienie obywatelom nieskrępowanego wyrażenia stanowiska co do kandydatów do Sejmu i Senatu, jak i samego referendum oraz stawianych w nim pytań.
Możliwość aktywnego udziału obywateli w życiu państwa jest kluczowym elementem sprawowania władzy przez Naród oraz troski o dobro wspólne.
Karta całkowicie przedarta przez wyborcę i wrzucona do urny jest nieważna (art. 22 ust. 5 w zw. z ust. 4). Ustawa o referendum ogólnokrajowym przewiduje ustalenie koniecznej frekwencji nie na podstawie faktycznego udziału w głosowaniu, ale ważnych kart do głosowania wyjętych z urny (art. 25 ust. 2 pkt 4). Oznacza to, że karty całkowicie przedarte nie są uwzględniane przy obliczeniu frekwencji.

PTPK wzywa Państwową Komisję Wyborczą, aby w granicach własnych kompetencji, zapewniła:

1) warunki zachowania tajności oddawania głosu;
2) nieskrępowaną możliwość oddania własnej karty do głosowania jako karty nieważnej;
3) rozpoczęcie liczenia głosów referendalnych przez obwodowe komisje wyborcze dopiero po zakończeniu liczenia głosów w wyborach parlamentarnych i niezwłocznym przekazaniu protokołów do właściwych komisji okręgowych.