XII. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praw Człowieka „Wyzwania dla ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku” z okazji 70. rocznicy podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i 20. rocznicy proklamowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej – zaproszenie / call for papers 

[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_column_text]

 

 XII. International Human Rights Conference

„Challenges for the Protection of Human Rights on the Threshold  of Third Decade of the XXI Century”

 on the occasion of 70th anniversary of signing of the European Convention on Human Rights and 20th anniversary of the proclamation of Charter of Fundamental Rights of the European Union

 

24-25 marca 2020 r. (24-25 March  2019)

Sejm RP

  

Organizatorzy (Organizers): Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Prawa i Nauk Społecznych); Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich (Zarząd Główny).

Współpraca (Co-operation): Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie; Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach; Fundacja Innowacja.

Kierownik naukowy Konferencji (Scientific Director of the Conference): prof. Jerzy Jaskiernia  jerzyj@hot.pl Tel. +48 665 003 057.

Komitet Naukowy Konferencji (Scientific Board): prof. I.A. Aliebastrovaprof. S.K. Amandykova, prof. R. Arnold, prof. P.A. Astafichev,  prof.  E. Bárány; prof. J. Barcz, prof. L.R. Barosso, prof. W. Bebik,  doc. E. Beisov, prof. A. Bisztyga, prof. Y. Boshytskyi, prof. M. Chudakov,  prof. J. Ciapała, prof. K. Complak,  prof. N. Cox, prof. P. Cumper, prof. R. Czarny,  prof. K. Czejarek, prof. P.V. Dastoli, prof. K. Drzewicki, prof. E. Dynia, prof. W. Fedorenko, prof. A. Fedorova, prof. J. Filip, prof. M. Florczak-Wątor, prof. I. Ganfalean, prof. L. Garlicki, prof. M.A. Garito, prof. T. Goban-Klas, dr M. Gołoś, prof. A. Gorgol, prof. G. Grabowska, prof. S. Grabowska, prof. M. Granat, prof. R. Grzeszczak, prof. M. Grzybowski, prof. W. Hładkiewicz, prof. S. Hoc, prof. M. Hrusakova, prof. T. Iwiński, prof. A. Jamróz,  prof. J. Jaskiernia, prof. J. Jirasek, prof. D. Kaldiyarov, prof. M. Kallas, prof. I.C. Kamiński, prof. S. Kaźmierczyk, prof. K. Klima, prof. J. Koper, prof. J. Kornaś, doc. B. Kovácik, prof. O. Krejči, prof. M. Kruk, prof. J. Kuciński, prof. A. Łabno, prof. Z. Maciąg, prof. J. Maciejewski, prof. M. Marczewska-Rytko, prof. J. Marszałek-Kawa, prof. M. Masternak-Kubiak, prof. M. Mazurkiewicz, prof. L. Mezzetti, prof. J. Menkes, prof. D. Merten, prof. A. Misiołek, prof. L. Moczulski, prof. S. Narutto, prof. L.A. Nudnenko, prof. D. O’Keeffe,  prof. A. Ollero, prof. J. Oniszczuk, doc. A. Orazaliyeva, prof. I. Pankevych, prof. L. Pastusiak, prof. P. Policastro, prof. J. Petretéi, prof. W. Pomykało, prof. J. Potulski, prof. V.N. Rudenko,  prof. G. Sadovnikova, prof. E. Sándor-Szalay, prof. T. Sasińska-Klas, prof. H. Schambeck, prof. J. Sieńczyło-Chlabicz, prof. K. Skotnicki, prof. A.W. Skrypniuk, prof. J. Sobczak, prof. S.L. Stadniczeńko, prof. A. Stoltz, prof. H. Suchocka,  prof. J. Symonides, prof. B. Szmulik, prof. A. Szmyt, prof. P. Tałańczuk, prof. A. Tatham, prof. A.R. Tavares, prof. P. Terem, prof. R. Tokarczyk,  prof. M. Tudorescu, prof. A. Vashkevich, prof. V.J.M. Voermans, prof. I. Vozňáková, prof. A. Waszkiewicz, prof. J. Wawrzyniak, ks. prof. B. Węgrzyn, prof. J.J. Wiatr, prof. R. Wieruszewski, prof. B. Wieser; prof. M. Winiarczyk-Kossakowska; prof. Z. Witkowski, prof. A. Wiśniewski, prof. B. Wojciechowski, prof. K. Wojtyczek, prof. W.J. Wołpiuk, prof. K. Wójtowicz, prof. I. Wrońska, prof. A. Wróbel, prof. M. Wyrzykowski, prof. H. Zięba-Załucka, dr P. Zientarski,  prof. M. Zubik.

Kierownik organizacyjny Konferencji (Organizing Director of the Conference): dr Kamil Spryszak  k.spryszak@onet.pl  Tel. +48 662 888 864.

Sekretarze konferencji/Secretaries of the Conference: dr Monika Bator-Bryła, dr Kazimierz Cymerys, dr Paweł Dziekański, mgr Kamil Gozdek, dr inż. Lech Hyb, mgr Paulina Iwańska, dr Wojciech Kasprzyk, mgr Piotr Kowalczyk,  dr Adam Kruk, mgr Dawid Kutryn, dr Korneliusz Łukasik, dr Bartosz Mendyk, mgr Patrycja Mielnik, dr Stanisław Paruch, dr Bogusław Przywora, dr Daniel Wojtczak, dr Anna Zagórska, mgr Patryk Zieliński, dr Bartosz Żmuda.

Sekretariat Konferencji/Secretariat of the Conference: Instytut Nauk Prawnych UJK, ul. Świętokrzyska 21A, 25-406 Kielce, Tel. +48 41 349 65 48   iekon@pu.kielce.pl

Patronat medialny: Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka; Przegląd Prawa Konstytucyjnego.

Języki robocze Konferencji/Working Languages of the Conference: polski, angielski, rosyjski/Polish, English, Russian.

Sugerowane tematy referatów/Suggested themes of papers:

  • Generalna charakterystyka wyzwań dla systemu ochrony praw człowieka u progu III dekady XXI w. Kryzys demokracji liberalnej. Tendencje populistyczne. Tendencje autorytarne. Konsekwencje kryzysu gospodarczego. Konsekwencje kryzysu migracyjnego. (General characteristic of the challenges for protection of human rights on the threshold of third decade of the XXI century. Crisis of liberal democracy. Populist tendencies. Authoritarian tendencies. Consequences of the economic crisis. Consequences of migration crisis.)
  • Wyzwania dla powszechnego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI w.  Funkcjonowanie instytucji ochrony praw człowieka Narodów Zjednoczonych – Rada Praw Człowieka, Komitet Praw Człowieka, Wysoki Komisarz ds. Praw Człowieka. Uwarunkowania funkcjonowania systemów ochronnych (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Pakty Praw Człowieka). (Challenges for the universal system of protection of human rights on the threshold of third decade of the XXI century. Functioning of the U.N. institutions of protection of human rights – Human Rights Council, Committee on Human Rights, High Commissioner for Human Rights. Determinants of functioning of protection systems (Universal Declaration on Human Rights, Human Rights Convents)).
  • Wyzwania dla ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI w. w odniesieniu do regionalnych systemów ochrony praw człowieka (amerykański, azjatycki, afrykański, Australii i Oceanii). Challenges for the regional systems of protection of human rights on the threshold of third decade of the XXI century (America, Asia, Africa, Australia and Oceania).
  • Wyzwania dla europejskiego system ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI w.: Rada Europy (Europejski Trybunał Praw Człowieka, Komisarz Praw Człowieka, Europejska Komisja na Rzecz Demokracji przez Prawo); Unia Europejska (Trybunał Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich, Agencja Praw Podstawowych); OBWE (Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, Wysoki Komisarz ds. Mniejszości Narodowych, Przedstawiciel ds. Wolności Mediów). Nowe wyzwania dla funkcjonowania systemów ochronnych (Europejska Konwencja Praw Człowieka, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Paryska Karta Nowej Europy). Mechanizm kontrolny Europejskiej Konwencji Praw Człowieka po 70. latach od jej podpisania – diagnoza i perspektywy modyfikacji. Efektywność funkcjonowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej po 20 latach od proklamowania – diagnoza i perspektywy modyfikacji. Sprawa przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. (Challenges for European system of protection of human rights on the threshold of third decade of the XXI century: Council of Europe (European Court on Human Rights, Human Rights Commissioner, European Commission “Democracy through Law); European Union (Court of Justice, European Ombudsman, Fundamental Rights Agency); OSCE (Office of Democratic Institutions and Human Rights; High Commissioner for National Minorities; Representative for Media Freedom). Influence of crisis of liberal democracy on functioning of protection systems (European Convention of Human Rights; EU Charter of Fundamental Rights; Paris Charter of a New Europe). Controlling mechanism of the European Convention on Human Rights – diagnosis and perspectives of modification. Effectiveness of functioning of the Charter of Fundamental Rights of European Union – diagnosis and perspectives of modification. Problem of accession of the European Union to the European Convention on Human Rights.)
  • Wyzwania dla polskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI w. Znaczenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej dla funkcjonowania polskiego systemu ochrony praw człowieka. (Challenges for Polish system of protection of human rights on the threshold of third decade of the XXI century. Meaning of the European Convention on Human Rights and Charter of Fundamental Rights of the European Union for the functioning of the Polish system of protection on human rights.)

Schemat Konferencji/Scheme of the Conference:

 

22 marca  2020 (niedziela) – 22 March 2020 (Sunday)

 14.00 – Zakwaterowanie w hotelu (Hotel Groamda-Centrum, Warszawa, pl. Powstańców Warszawy 2) hotel check-in (Hotel “Gromada-Centrum”, Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 2)

14.30 – Rejestracja uczestników i odbiór egzemplarzy autorskich książek po Konferencji 2019  –Hotel Gromada-Centrum (registration of participants and receiving author’s copies of books from the 2019  Conference – Hotel Gromada-Centrum)

15.00 – Sesja naukowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Jerzego Jaskierni połączona z wręczeniem Księgi Jubileuszowej (Hotel Gromada-Centrum) – scientific session dealing with 70th anniversary of professor Jerzy Jaskiernia connecting with offering a jubilee book’s (Hotel Gromada-Centrum).

17.30 – odbiór egzemplarzy autorskich księgi jubileuszowej (receiving an author’s copies of the jubilee book’s)

18.00 – Przyjęcie (Hotel Gromada-Centrum) Buffet-dinner (Hotel Gromada-Centrum)

 

23 marca 2020 (poniedziałek)  – 23 March 2020 (Monday)

 07.45 – rejestracja uczestników konferencji (Sejm RP, Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8) – wejście po okazaniu dowodu tożsamości na podstawie listy uczestników konferencji – registration of participants (Polish Parliament, Warsaw, 4/6/8 Wiejska Street – entrance upon showing the ID on the base of  the list of  participants);

08.15 – zwiedzanie Parlamentu (grupy językowe: polska, angielska i rosyjska); sight-seeing of the Parliament (Polish, English and Russian languages groups);

09.00 – uroczyste otwarcie konferencji (Sejm RP) – inaugural ceremony (Polish Parliament);

Godz. 9.45-11.00 – pierwsza sesja plenarna (First Plenary Session): Główne wyzwania dla ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI w. (General Challenges for the Protection of Human Rights on the threshold of third decade of the XXI. Century)

 11.00-11.20 –  przerwa na kawę; zdjęcie pamiątkowe (coffee break; family photo);

11.20-13.00 – druga sesja plenarna (Second Plenary Session): Wyzwania dla powszechnego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI w. (Challenges for the Universal System of Protection of Human Rights on the threshold of third decade of the XXI. Century)

 13.15-14.30 – lunch;

14.45-16.45 – obrady w zespołach problemowych – Panels (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9);

 16.45-17.00 – przerwa na kawę (Coffe break);

17.00-19.30 – obrady w zespołach problemowych – Panels (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18)

 20.00 – uroczysta kolacja – Hotel Gromada-Centrum – official dinner (Hotel Gromada-Centrum).

24 marca 2020 (wtorek) – 24 March 2020 (Tuesday):

 9.00-11.00 – trzecia sesja plenarna – Third  Plenary Session: Wyzwania dla regionalnych systemów ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI w. (Challenges for the Regional Systems of the Protection of Human Rights on the Threshold of Third Decade of the XXI. Century) 

11.00-11.15 – przerwa na kawę (coffee break);

11.15-12.45 – czwarta sesja plenarna – Fourth  Plenary Session: Wyzwania dla polskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI w. (Challenges for the Polish System of the Protection of Human Rights on the Threshold of Third Decade of the XXI. Century)

 12.45-13.00 – ceremonia zakończenia konferencji (closing ceremony);

Terminy (Deadlines):

 – 15 stycznia 2020 (15 January 2020) – zgłoszenie uczestnictwa w konferencji na adres mailowy kierownika naukowego Konferencji (przesłanie formularza zgłoszeniowego – ostatnia strona zaproszenia) na adres  jerzyj@hot.pldeadline for registration by sending formular of participation on mailing address of the scientific director of the Conference: jerzyj@hot.pl

15 lutego 2020 (15 February 2020) – termin dokonania opłaty konferencyjnej (Conference fee – deadline for payment)

Opłatę (Conference fee) w kwocie (amount450,00 PLN (approx. 105.00 euro) należy przelać na konto:

Nazwa rachunku: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

Numer konta: Millenium Bank 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

z dopiskiem „Konferencja Praw Człowieka”

Number of the Account for Foreign Payments: PL 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

SWIFT: BIGPLPW

Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, całodzienne wyżywienie, publikację referatu (komunikatu) w wydawnictwie pokonferencyjnym (Fee covers:  full board, Conference’s materials, publication of paper in the post-Conference book, author’s copy of the post-Conference book).

Uwaga: faktura z tytułu opłaty konferencyjnej może być wystawiona na uczelnię jedynie wówczas, gdy przelewu dokonała uczelnia. Faktury będą wydawane uczestnikom w trakcie konferencji.

– 20 luty 2019 (20 February 2020) – termin rezerwacji Hotelu Gromada-Centrum po cenach preferencyjnych (deadline for reservation of Hotel Gromada-Centrum on preferential prices)

1 marca 2020 (1 March 2020) – rozesłanie uczestnikom szczegółowego programu konferencji (participants will receive a programme of the Conference);

 – 10 marca 2020 (10 March 2020) – nadesłanie przez uczestników tekstów referatów lub tez (celem ułatwienia tłumaczenia w trakcie konferencji) na adres mailowy kierownika organizacyjnego konferencji – k.spryszak@onet.pl  (deadline for delivery  of paper or notes to help interpretation during the Conference)

15 czerwca  2020 (15 June 2020) – nadesłanie przez uczestników konferencji tekstów referatów i komunikatów przeznaczonych do publikacji na adres mailowy kierownika naukowego  konferencji:   jerzyj@hot.pl   – deadline for sending final version of a paper for publication on mailing address of the scientific director of the Conference: jerzyj@hot.pl

Tekst referatu: Objętość – do 1 arkusza wydawniczego (ok. 16 stron znormalizowanego maszynopisu komputerowego); czcionka – 12 (Times New Roman), odstęp – 1,5, przypisy u dołu strony (10, Times New Roman), w tym streszczenie w języku angielskim (do 1 strony znormalizowanego maszynopisu) oraz słowa kluczowe umieszczone na zakończenie tekstu zasadniczego. Text of the paper for publication – up to 16 pages (Times New Roman, 12; 1,5), including one page of English Summary on the end of the text and keywords (Text in English and Russian Languages should have a Polish language Summary and key words). Footnotes down the page (10, Times New Roman).

Zakwaterowanie w hotelu (Hotel accommodation). Uczestnicy rezerwują i opłacają hotel we własnym zakresie. Celem ułatwienia rezerwacji, organizatorzy dokonali zamówienia odpowiedniej puli miejsc w Hotelu Gromada-Centrum Warszawie, po cenach preferencyjnych (hotel położony jest w centrum Warszawy, z łatwym dostępem do miejsca obrad; odbędzie się tam  przyjęcie i uroczysta kolacja): Hotel “Gromada-Centrum”, Plac Powstańców Warszawy 2 , PL 00-030 Warszawa, tel. +48  22 582 99 00, www.gromada.pl. kategoria: ««« (pokoje jedno i dwuosobowe). Przy rezerwacji podać hasło: „Konferencja Praw Człowieka”; Rezerwacji należy dokonać niezwłocznie, nie później niż do 20 lutego 2020 r. Po tym terminie rezerwacja będzie możliwa w ramach wolnych miejsc i po obowiązującej wówczas cenie (Hotel accommodation is participants own responsibility. Organizers reserved however rooms (single, double) for preferential prices in the Hotel Gromada-Centrum, pl. Powstańców Warszawy 2, Warsaw, PL 00-030 Warszawa, tel. +48  22 582 99 00, www.gromada.pl. – category: «««. Hotel is situated in the center of the town with walking distance to the Parliament and is a place of the reception and official dinner. Reservation should be made immediately, not later than 20 February 2020 with annotation: “Human Rights Conference”. After this deadline reservation will be  possible upon availability of rooms and on the prices actual in this moment).

Uwaga: numer PESEL na zgłoszeniu wynika z wymogu postanowionego przez Straż Marszałkowską jako warunek wejścia do Sejmu i nie będzie użyty do innego celu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (RODO).

Zgłoszenie uczestnictwa

XII. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praw Człowieka

Wyzwania dla ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku

                (23-24 marca 2020, Sejm RP, ul. Wiejska 2/4/6, 00- 902 Warszawa)

 

Imię i nazwisko  ……………………………………………………………………………….

Stopień (tytuł naukowy)  …………………………………………………….

Uczelnia (lub instytucja) …………………………………………………………..

Stanowisko …………. ……………………………………….PESEL…………………………

Adres dla korespondencji ………………………………………………………………………

Adres mailowy  ………………………………Telefon ………………….……………………

Paszport (uczestnicy zagraniczni)  …………………………………………………..

Zgłaszam gotowość wygłoszenia referatu (komunikatu)            TAK           NIE

Tytuł referatu ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

……………

Zobowiązuję się przesłać w terminie 15 lutego 2020 r. opłatę konferencyjną w kwocie 450 zł na konto Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Na jaką instytucję ma być wystawiona faktura z tytułu opłaty konferencyjnej (nazwa, adres, NIP) – uwaga: faktura może być wystawiona na uczelnię jedynie wówczas, gdy

przelewu dokonała uczelnia (odbiór faktury –  w trakcie konferencji) ………………………..

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

data                                                                               (podpis)

Participation form

XII. International Human Rights Conference

Challenges for Human Rights Protection on the Threshold of the Third Decade of the XXI Century

                (23-24 March 2020, Sejm RP, ul. Wiejska 2/4/6, 00- 902 Warszawa)

 

First and surname………………………………………………………………………………

Scientific title ………………………………………………………………………………….

University or other Institution)…………………………………………………………………

Position held ……………………………………….I.D.………………………………………..

Address ………………………………………………………………………

E-mail …………………………………………………Telephone……………………………

Passport number ……………………………………………………………………………….

I will present a paper (or communiqué)            YES           NO

Title of the paper………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

I will pay Conference fee (450.00 PLN) on the account of the Jan Kochanowski University not later than 15 February 2020.

Name, address, NIP of the Institution which will be in the facture dealing with a Conference

fee…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Date                                                                                    (signature)

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][/vc_column][/vc_row]